چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

UNEP
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧  

هدف ازتشکیل وفعالیت های UNEP:

هدف ازتشکیل:

باتصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،این برنامه به منظورهدایت وتشویق ومشارکت وهمکاری کشورهای مختلف برای بهبودوارتقا سطح زندگیشان بدون به مخاطره انداختن حقوق نسلهای آینده ایجادشده است.

فعالیت های UNEP:

·      تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی وارزیابی محیط زیست جهانی وارزیابی محیط زیست منطقه ای وتسریع ایجادهمکاری برپایه توانایی هاوظرفیت های تکنولوژیکی وعلمی موجود،اطلاع رسانی وهشداربه موقع درپدیده های زیست محیطی.

·      توسعه قوانین بین المللی زیست محیطی: منطبق بااهداف توسعه پایدارباتوجه به معاهدات بین الملل موجوددرزمینه محیط زیست.

·      گسترش بکارگیری واجرای قوانین،مراقبت ازمحیط زیست،توسعه خدمات زیست محیطی،موافقت نامه های بین المللی

·      هماهنگی کامل وانطباق فعالیت های زیست محیطی باسیستم ملل متحد(UN)وایفای نقش به عنوان آژانسی که فعالیت های اجرایی آن براساس مقایسه فوایدعلمی واصول فنی باشد.

·      ایجادآگاهی بیشتروسهولت درهمکاری موثربین بخشهای مختلف جامعه وعوامل دست اندرکارمحیط زیست بین المللی وخدمات به عنوان یک رابط موثر بین جوامع علمی،سیاست گزاران محیط زیست درسطوح ملی وبین المللی.

·      تهیه خط مشی وسیاست وخدمات مشاوره ای درموردسازمانهای دولتی ودیگرسازمانهای وابسته درموردامورزیست محیطی.