چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

اخبارنگران کننده ازلار
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧  

اخباری نگران کننده ازمحدوده حفاظت شده سدلار:

دیروزبایکی ازمحیط بانان منطقه صحبت کردم درموردوضعیت لاروهمچنین مدیریت آن.وی گفت که هم اکنون این منطقه دروضعیت بسیاربدی است .ایشان گفتندبدلیل شکارهای بامجوز وبدون مجوز که درهردوشکل آسیب های غیرقابل جبرانی رابه منطقه واردکرده محیط بانان هم ازوضع بدی برخوردارشده اند ودرگیری های تندومتوالی میان محیط بانان ومتجاوزان ایجادشده که به طنش های این منطقه دامن زده است.ازجمله اینکه:راه  عبوری این منطقه صعب العبوراست برای رفتن به این منطقه بایدازیکسری ادوات وتجهیزات خاص استفاده کردوبرای رفتن به ارتفاعات ازاسب،قاطر،الاغ استفاده میشود.شکارچیان کل وبز دراین منطقه دست به تعدادزیادی شکارمی زنند درصورتی که همه آنها راباخودنمی برند.مثلا اگر3تارازخمی کنند1راس ازآنها را سوارقاطرکرده باخودپایین می آورند ودوتای دیگرباآن حال رها شده وجان میبازند.بعضی دیگر ازخودسدبه طوربسیار ناشیانه وغیرحرفه ای دست  به صیدمیزنند.بطوریکه باخودموادمنفجره میبرندمثل ترقه ونارنجک های جنگی وآنهارا درآب انداخته وموجب میشوندماهیها بمیرندوروی آب بیایندکهبازهم همه آنها راباخودنمی برند وبه گفته این محیط بان محترم بقیه آنها به همان حال میمانند.تعدادمحیط بانان این منطقه بسیارکم است .به گفته خود ایشان در چندروز اخیر درگیری های شدیدی میان محیط بانان ومتجاوزان به این منطقه صورت گرفته بود که منجر به صدمه دیدن چندتن ازاین محیط بانان شده بود.ایشان گفتندکه ازاواسط خردادماه تا اواسط آذرماه این مشکلات وجوددارد.امادربقیه فصول یعنی زمستانها منطقه تقریبا آرام است.آن هم بخاطر امکان پذیرنبودن رفت وآمدهاست.بااین وضع موجودنمیدانم ازچه چیزی بایددفاع کرد؟گلستان،خجیر،لار،شادگان،انزلی،......!!!!

باتوجه به اینکه اصلا دراین فصل نمیتوان ازلارماهی صیدکردچون فصل تخمریزیشان است.نمیدانم چطورانسانهایی پیدامیشوندکه اینقدرکورکورانه به همه چیز نگاه میکنند!!!!!!!!!


کلمات کلیدی: