چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب انزلی
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب انزلی :

درساحل جنوب غربی دریای مازندران گسترده است.محدوده آب تالاب بیش از100کیلومترمربع است که آب رودها،نهرها،زهکش های کشاورزی،واقع شده درحوزه های آبریزبه آن می ریزند.ارزش های زیست محیطی واقتصادی تالاب انزلی نقش ویژه ای درجغرافیاوحیات اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی-سیاسی استان دارد.نقش علمی تالاب درزمینه های مختلف جانورشناسی- گیاهشناسی-زیست محیطی- حائزاهمیت است.محیط آبی  وزنده تالاب انزلی بستری مطلوب برای تخمریزی انواع ماهیان رافراهم  ساخته است.این ماهیان  هم به عنوان منبع غذایی وهم ازلحاظ اقتصادی مهم اند.بیش از20گونه ماهی درتالاب انزلی وجودداردکه 11گونه آنهابومی، 8گونه مهاجر، 1گونه نیمه مهاجراست.ماهیان مهاجرمثل ماهی سوف، ماهی سفید که برای تخم گذاری وزادو ولدبه تالاب می آیندوبه دریابازمیگردند.ماهیان بومی مثل ماهی کپور،اردک ماهی به طوردائم درتالاب زیست میکنند.ازدیگرماهیان این تالاب لای ماهی- کپور- سفید- سوف- سیم- اردک ماهی- ماش هستند.تالاب انزلی یکی ازبهترین ومناسبترین زیستگاه برای پرندگان مهاجرمثل قو،غاز،اردک،مرغابی،دیگرپرندگان شناگردرپیرامون آن زندگی موقتی راانتخاب میکنند.هم اکنون این تالاب دروضع بسیاربداکولوژیکی قراردارد.به دلیل مدیریت ناصحیح  واستفاده نکردن ازنظرات کارشناسان  درزمینه واردکردن برخی ازگونه هامثل گیاه آزولا که اکسیژن تالاب رامصرف کرد، یوتریفیکاسیون ایجادشدوسایرگونه هایی که نیازبه اکسیژن داشتندازبین رفتند.دخالت های غیرکارشناسانه وزارت راه برای احداث جاده وعبورآن ازمیان تالاب که اندک نمای باقی مانده ازآن راهم نابودمیکندوهمچنین میدانیم که این تالاب درفهرست مونتروقرارداردوهیچ اقدامی هم درزمینه احیای آن صورت نگرفته ومتاسفانه دیریا زود نام آن ازکنوانسیون رامسرحذف خواهدشد.

به زودی عکس های مرتبط دروبلاگ قرارداده خواهدشد.


کلمات کلیدی: