چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب زریوار
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب زریوار(مریوان)

این تالاب درفاصله3کیلومتری شمال غربی مریوان واقع شده است.وسعت تالاب به دلیل تغییرات حجم آب درفصول مختلف متغیر است.حداقل عمق آب  درحدود 2متروحداکثر6متراست.محیط تالاب حدود5/22کیلومترمربع است.آب تالاب شیرین وازتعدادی چشمه های کف جوش ونزولات جوی تامین میشود.گیاهان آبزی وحاشیه ای ازجمله هزارنی ،نیلوفرآبی ،لوئی،جگن،نعنا،گندمیان وهمچنین زیستگاه مناسبی برای جانداران ازجمله ماهیهاپرندگان وپستانداران است.ازپرندگان مهم این تالاب می توان به اردک سرسبز،اردک ارده ای،غازپیشانی سفیدکوچک،حواصیل خاکستری،حواصیل ارغوانی،باکلان،کشیم بزرگ،کشیم کوچک.

ازپستانداران بزرگ میتوان به گرازو گربه وحشی اشاره کرد.ماهیان بومی:گونه هایی ازسیاه ماهی خالدار،سیاه ماهی معمولی،عروس ماهی رانام برد.ازعوامل تخریب کننده این تالاب صیدبی رویه ماهیان وپرندگان این تالاب است.این دستاوردها اگرچه اقتصادی است وبیشتربه دست بومیان منطقه صورت میگیرداماکاملا غیرقابل بازگشت اند.این تالاب به نظرمن وبسیاری ازکارشناسان زیباترین تالاب ایران است..البته هریک ازتالابهای ایران ازنظرزیبایی جایگاه خاصی دارند.امامتاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح دچاروضعیت بحرانی شده اندومسولان به نظاره نشسته اند!امروزه تغییروتبدیل تالابها برای گسترش اراضی کشاورزی فقط درکشورهای جهان سوم که سطح دانش پایینی دارندصورت نمیگیرد.بلکه اغلب کشورهای جهان دچاراین بیماری هستند.

ازعوامل کلی که تالابهارادرخطرنابودی قرارداده اندمیتوان به عواملی که دفترمطالعات تالابهای آسیاجمع بندی نموده به موارد زیراشاره کرد:

1)اختلالات عمومی زیستگاهی دراثرفعالیت های انسان نظیرتوسعه غیرمجازاماکن مسکونی وکشاورزی ،برمبنای گزارشات موجود27% ازمهم ترین زیستگاههای تالابی جهان تحت تاثیراین نوع فعالیت قراردارند.

2)زهکشی وتعیین وتبدیل تالابهابرای  استفاده های کشاورزی .این نوع فعالیت 23%تالابه راتحت تاثیرقرارمیدهد.

3)آلودگی تالابها بویژه دراثرفعالیتهای انسانی نظیرفاضلابهای صنعتی،خانگی،آفت کشها.این نوع فعالیت 20%تالابها راتحت تاثیرقرارمیدهد.

4)بهره برداری بی رویه ازمنابع آبزی وماهیان که این فعالیت 19%تالابهاراتحت تاثیرقرارمیدهد.

5)بهره برداری بی رویه وقطع وبرداشت تجاری جنگل های مانگرو وجنگل های باتلاقی آب شیرین17%راتحت تاثیرقرارمیدهد.

6)تخریب آبخیزها وفرسایش خاک ورسوب آنهادرتالابها که این فعالیت ها15%راتحت تاثیرقرارمیدهد.

البته درطبیعت این تهدیدهامتفاوت هستند.درآسیای جنوبی میتوان به تبدیل تالابها به بسترهای نمک وتغییرتالابه برای استفاده منابع آبی برای کشاورزی،استفاده های صنعتی،خانگی،آلودگی ناشی ازآفت کشها،فاضلابها،چرای بی رویه ،یوتریفیکاسیون(Utrification)است.درحالیکه درآسیای شرقی عامل عمده تهدیدکننده بهره برداری بی رویه از جنگلها وقطع آنهاست.

ازدیگرفعالیت های مخرب درتالابها میتوان به بهره برداری ازمعادن،اکتشافات نفت،تبدیل تالاب به استخرهای پرورش آبزیان ،صیدبی رویه آبزیان،صیدشکاربی رویه بویژه ازطریق وسایل غیرمجازنظیراستفاده ازمواد منفجره،وجمع آوری تخم پرندگان رامی توان نام برد.درسطح منطقه ای عمده ترین عامل تهدید،تغییرکاربری اراضی تالابی است.برای حفظ وحراست ازتالابها وارزشهای اکولوژیکی واجتماعی تالابها ضروری است که درسطح ملی ومنطقه ای اقدامات هماهنگی صورت بگیرد[DU1] .


 [DU1]


کلمات کلیدی: