چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

 
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

مامیخواستیم ازدرختهاکاغذوقلم بسازیم

                                                  بنویسیم تابمونیم پشت سایه جون نبازیم

آینه هااونجانبودندتاببینیم که چه زشتیم

                                           رودرخت بانوک خنجرزنده باددرخت نوشتیم.

اگه حرفموشنیدی جنگلونده به پاییز

                                              کاری کن درخت باغچه تن نده به خنجرتیز

باجوونه ها یکی شوپربکش نگوکه سخته

                                                   جنگل تازه به پاکن هریه آدم یه درخته.


کلمات کلیدی: