چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

آیاازحقوق خودباخبرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

دوستان عزیزآیاازحقوق طبیعی خودباخبرید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ماانسانها حق حیات داریم.پس چرابایدمواهب طبیعی رااینگونه به دست تخریب بدهیم؟جنگل ها- دریاها- رودخانه ها همه وهمه مثل مازنده اند.نفس میکشندچرا قدرشان رانمیدانیم وآنها رابه دست ناجوانمردانه بعضی انسانهای نادان سپرده ایم،بی آنکه حتی کوچکترین گامی درزمینه حقوق طبیعی مابردارند.جنگلهای شمال کشورکه روزبه روزبیشترمنحدم میشوند.خودتان که بهترمیدانیدسیرتخریب صعودی جنگلهابه دست یکسری انسانهای نابخردهرروزشدت بیشتری می یابد.واقعاآیابایدسهم مادردریای خزرکمتروکمترشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیابایدجنگلهارابخاطراحداث اتوبان نابودوقلع وقمع کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیابایدبخاطراحداث تونل درجاده هراز که 8سال است 700مترپیش روی داشته چشمه قشنگ سیاه سنگ که بسیاردیدنی ومکان بسارجالبی برای سیاحت بودراازبین برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیابایدمیانکاله راباکشیدن خط لوله گاز که درست ازچندمتری آن میگذردنابودکرد؟چرانبایدبه فکرتالاب زیبای زریوارباشیم؟آیاتاکنون اقدامی ازطرف سازمان محیط زیست کشوربرای احیای تالاب شادگان- انزلی- پریشان ودشت ارژن فارس صورت گرفته است؟تاکی قاچاق چوب ادامه دارد؟تاچه زمانی دست متجاوزان درخجیروسرخه حصاردیده میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینهاسؤالاتی است که هرکدام ازمابایدازوجدان خودبپرسیم !!!!!!!!!!!!!!!!وهمچنین ازاصل50قانون اساسی.......!!!!!!!!!!!!شایداگه مقنن الان دوباره میخواست اون قانون را وضع کنه صدتاتبصره وپروتکل بهش اضافه میکردتادست همه متجاوزان بازبمونه.چون الان قانون نه اجرامیشه ونه اهمیت نداره.

تاکی میخواهیم به این وضع ادامه بدهیم؟البته انسانهای آگاهی هم وجوددارند که دراین میان دلشان به حال هم نوعانشان میسوزد.کاش که میشدتوزندگی ماخودمون باشیم وبس.تاکی بجای خودمون نقابمون حرف بزنه؟تاکی به حقوق محیط زیست،نه بهتربگم حقوق طبیعی خودمون احترام نگذاریم؟ای کاش فقط هرکدوم ازما یک کم به سرنوشت خودمون نه،به سرنوشت نسلهای آینده فکرمیکردیم اون وقت میتوانستیم یک قدم جلوترباشیم. بهتره هرانسانی واقعیت درون خودشوپیداکنه اون وقته که هر یک نفرمیتونه سرنوشت ده هانفرراتغییربده.

رعایت حقوق محیط زیست =توسعه پایدار


کلمات کلیدی: