چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

حقوق محیط زیست
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

تعریف حقوق محیط زیست:

یکی ازجوانترین ومهم ترین شاخه های حقوق عمومی است.اهمیت این رشته بیشترازاین جهت است که باحیات وسلامتی انسان ،بطورمستقیم ارتباط دارد.بدین لحاظ که حقوق محیط زیست هم درعرصه داخلی وهم درعرصه بین المللی جایگاه ویژه وارزنده ای دارد.این رشته ودامنه آن درحال گسترش است.ازآنجاکه مشکلات زیست محیطی به عنوان معضل بین المللی درتمامی جوامع مطرح میشود،بی شک  تلاشهای مشابه ویکسانی درسطح جهان برای مبارزه بااین مشکلات درجریان است که به تکنیکی بودن حقوق محیط زیست وحفظ استانداردهای خاص درمورداندازه گیری علمی آلودگی هواوسایرآلاینده ها اشاره کرده است.بطورکلی حقوق محیط زیست (Invironmental law)عبارتست از مجموعه ای قواعدی که درارتباط باحفظ محیط زیست وروابط انسان ومحیط باشد.حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان سلسله ای ازقواعدعرفی وقراردادی بین المللی ازجدیدترین وگسترده ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط تابعان حقوق بین الملل درزمینه حفاظت ازمحیط زیست ایجادشده است.


کلمات کلیدی: تعریف حقوق محیط زیست