چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

پروتکل کیوتو
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

پروتکل کیوتو:

پروتکل کیوتو درراستای کنوانسیون تغییرات آب وهوادرسال1997به امضارسید.مطابق این پروتکل کشورهای Annex1موافقت کردندکه انتشارگازهای گلخانه ای راحداقل روی هم رفته 5%نسبت به سال1990ودربازه زمانی 2008تا2012کاهش دهند.گازهای گلخانه ای مندرج درپروتکل کیوتوعبارتنداز:دی اکسیدکربن-متان-نیتروس اکسید-هیدروفلوروکربن ها-پرفلوروکربن ها-سولفورهگزافلورایدها.پروتکل کیوتوبرای کاهش گازهای گلخانه ای رویکردجدیدی رابنیادنهاد.مثلET,CDMکه این مواردبرای تشویق اجرای پروژه های مشترک کاهش انتشاربین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه است.ایران درسال1996به معاهده تغییرات آب وهواملحق شددرحالیکه درسال1992رسماآن راامضانمودودرسال2005بطوررسمی به این پروتکل پیوست.ایران همانندسایرکشورهای درحال توسعه مطابق مفادمعاهده تغییرات آب وهواوپروتکل کیوتوتعهدی برای کاهش گازهای گلخانه ای نداردولی میتوانددرپروژه های توسعه پاک مشارکت نموده یا به صورت داوطلبانه درخصوص برآوردملی انتشارگازهای گلخانه ای درکشورخوداقدام نماید.میدانیم که مجلس این پروتکل راپذیرفته اماشورای نگهبان هنوز ازآن حمایتی ننموده است.اما ایران رسما عضواین کنوانسیون است.


کلمات کلیدی: پروتکل کیوتو