چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

لیست مونترووتالبهای ایران درآن
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧  

لیست تالابهای مونتروایران:

1)تالاب انزلی

2)تالاب آلاگل-آلماگل-آجی گل.

3)تالاب  پایانه جنوبی هامون پوزک

4)تالاب هامون صابری وهامون هیرمند

5)دریاچه نیریز(بختگان)وتالاب کمجان فارس

6)شادگان،خورموسی

7)تالابهای شورگل،یادگارلو،درگه سنگی

مجموع این 7سایت مساحت586900هکتاررادربرگرفته است.

کشورهایی که دارای فهرست مونترو هستند موظف به احیای مجددسایت وجلوگیری ازتغییرات اکولوژیکی آن می باشند.درغیراین صورت سایت مذبورازلیست سایت های کنوانسیون رامسرحذف خواهدشد.لازم به ذکراست مقردائمی این کنوانسیون رامسردرسوئیس است.متاسفانه ایران باداشتن تالابهایی که روزبه روز روبه انحطاط میرونددراین لیست ازجایگاه ویژه ای برخورداراست.ایران7سایت دراین فهرست سیاه دارد.متاسفانه به جای آنکه به احیای این تالابها پرداخته شودهنوزهم هیچ اقدامی برای بهبودوضعیت این تالابهاصورت نگرفته است.میدانیم که دراین صورت احتمال حذف این تالابه ازفهرست کنوانسیون رامسر بسیاربالاست.البته تالابهای ایران به دلیل نبودمدیریت درست وفقدان استفاده مراجع ذیربط ازنظرات کارشناسان روزبه روز رو به انحطاط میروند.برخی ازاین دلایل به نظر من عبارتنداز:فقدان علم مدیریتی برای حفاظت ازتالابها،کمبودآموزشهای مردمی بویژه به بومیان منطقه وتوجیه آنهاوبکارگیری آنهابرای حفاظت ازتالاب بادادن تسهیلات کافی به آنان،صیدبی رویه آبزیان وزیستمندان باارزش تالابی که بسیاری ازآنهاروبه انقراض اند،شکاربی رویه پرندگان آبزی وکنارآبزی تالابی ،ریختن فاضلاب های صنعتی به داخل تالابها،استفادا ازآب تالابه برای کشاورزی،استفادا ازآب تالابهابرا ی کارخانجات مثلاخنک سازی توربینها ودستگاهها،استفاده ازسموم کشاورزی وآفت کشهاوکودهای شیمیایی درتالابها،جابجایی زیتمندان تالابی درزمینه اقتصادی وبطورکلی کمبوداطلاعات کارشناسانه دراین زمینه.

تالاب امیرکلایه،میانکاله،زریوار،چغاخورهم اکنون دروضع بسیاربدی به سرمی برند.