چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

مطالعه گیاهان
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

مطالعه کشت بافت گیاه بومادران هزار برگ Achillea millefolium L

در این پژوهش، کشت درون شیشه ای گیاه بومادران هزاربرگ در محیط کشت پایه MS با استفاده از هورمونهای IAA BA، NAA، Kin، و 2،4-D بررسی شد. از قطعات مختلف گیاه طبیعی و دانه رستهای رشد یافته در محیط کشت فاقد هورمون، به عنوان جداکشت استفاده گردید. بهترین محیط کشت از بین محیط کشتهای فوق جهت کالزایی، از نظر اندازه و پایداری کالها، محیط کشت دارای NAA mg/l1 وmg/l Kin 2 تشخیص داده شد. مریستم رأسی دانه رست در محیط کشت دارای IAA mg/l1 وBA mg/l 2 پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی تولید کرد. جداکشت برگ در محیط کشت دارای هورمونهای IAA mg/l 1 وBA mg/l 2 و در محیط کشت دارای IAA mg/l 2 و BA mg/l1 بعد از کالزایی اندامهای هوایی را تشکیل داد. مریستم رأسی دانه رست در محیط کشت دارای BA 1 میلی گرم در لیتر پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی را تشکیل داد که با انتقال آن به محیط کشت دارای IBA به غلظتmg/l 2 تشکیل ریشه نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، این محیط کشت دارای هورمون جهت تکثیر و تشکیل گیاه کامل از جداکشت مریستم رأسی گیاه بومادران هزاربرگ بهترین محیط نسبت به محیط کشتهای دیگر محسوب می گردد.

مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک
علی محمد شکیب ، مانا احمدراجی ، مهناز عروجلو ، علی ایزدی دربندی   صص 273-283

ترشک (Rumex acetosa L.)، به عنوان یک گیاه علفی مرتعی به دلیل دو پایه بودن، دارا بودن کروموزومهای جنسی و دوره رشد و نمو کوتاه به عنوان یک گیاه مدل در مطالعات ژنتیکی و مولکولی تعیین جنسیت بکار می رود. در این تحقیق قابلیت باززایی ریزنمونه های لپه، محور زیرلپه، دمبرگ، برگ و بافت ساقه گل د هنده، روی محیط های کشت دارای ترکیبات مختلف اکسین و سیتوکینین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بافتهای کشت شده روی محیط های دارای اکسین تنها تولید کالوس نمودند. بافتهای کشت شده روی محیط های دارای سیتوکینین ها به صورت منفرد یا در ترکیب با اکسین ها واکنش باززایی نشان دادند. بیشترین میزان باززایی (100 درصد) از کشت ریزنمونه های ساقه گل دهنده روی محیط دارای 1 میلی گرم در لیترTDZ بدست آمد. بافتهای برگ و دمبرگ پس از ساقه به ترتیب 35 و 40 درصد باززایی روی محیط دارای 1 میلی گرم در لیتر TDZ و 75/0 میلی گرم در لیتر IAA و NAA نشان داد. بیشترین تعداد باززایی ساقه به ازای هر ریزنمونه 8 عدد روی محیط حاوی TDZ شمارش گردید. مطالعات بافت شناسی از نمونه های کشت شده نشان داد که سلولهای مریستمی اطراف بافت آوندی و رشد و گسترش آنها منشأ باززایی ساقه است. ریشه زایی روی محیط MS بدون هورمون انجام گرفت و گیاهان باززایی شده پس از انتقال به گلدان رشد نموده و تولید گل آذین و پس از گرده افشانی تولید بذر نمودند.

کلیدواژگان: ترشک ، ریزنمونه ، کالوس دهی ، باززایی ، کشت بافت و گیاهان دوپایه

معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها ( 4)

مناطق با بارندگی 350 تا 500 میلی متر

این مناطق در ارتفاع بین 1000 و 2600 متر از سطح دریا قرار گرفته و به طور کلی دارای زمستانهای سرد می باشد . اکثر نقاط استانهای کرمانشاه و کردستان جزو این منطقه می باشند . غیر از گیاهانی که در شرایط 350- 180 میلیمتر بارندگی رشد می کنند ، کشت گونه های زیر نیز با موفقیت همراه است .


معرفی
Agropyron intermedium

این گونه دارای ریزوم بوده و در خاکهای نسبتا حاصلخیز با بافت متوسط رشد می کند . از این گیاه به عنوان تولید علوفه و نیز حفاظت خاک در آبخیزها می توان استفاده نمود . استقرار آن از طریق بذرکاری به راحتی انجام گرفته و در سال اول کاشت پوشش مناسبی را به وجود می آورد و سرمای شدید را به خوبی تحمل می نماید . واریته ی اصلاح شده ی آن
Greenar نام دارد . دوره ی بهره برداری آن از بهار تا اواسط تابستان و پاییز است . عمق مناسب کاشت 5/1 سانتی متر و میزان مناسب بذر 8 کیلوگرم در هکتار است . مقاومت این گیاه نسبت به سرما و گرما از 20 – تا 38 + درجه ی سانتی گراد می باشد .

این مطالب قسمتی از سایت  گیاهان مرتعی می باشد.

 


کلمات کلیدی: