چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

راهکارهای جلوگیری ازتخریب مراتع
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

تحقیق در مورد علل تخریب عرصه‌های مرتعی و نحوه جلوگیری آن از طریق مدیریت صحیح شامل:

— قرق (قسمت‌بندی مصنوعی و طبیعی).

—مدیریت چرا(زمان، دوره، شدت، نوع دام و سیستم‌های چرا)

—بهره‌برداری معقول از عرصه‌های مرتعی

— تحقیق در مورد اصلاح و احیای عرصه‌های مرتعی تخریب یافته از طریق آزمایش‌های مربوطه.

— تجدید حیات پوشش گیاهی، آزمایشهای سازگاری، آت اکولوژی، به زراعی، جمع‌آوری و تولید بذر، استقرار گیاهان مرتعی، معرفی گیاهان جدید و نیازهای آنها.

— اجرای طرح‌های تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های ذخیره نزولات آسمانی.

—مقایسه عملکرد، تاثیر کودهای شیمیایی، کنترل بیوتیک و آبیوتیک محیط، اصلاح گیاهان مرتعی

— بررسی مقاومت به شوری، خشکی و سرما.

— کشت مخلوط گیاهان مرتعی، بررسی عوامل جلوگیری کننده از تجدید حیات پوشش گیاهی.

— شناخت مناطق اکولوژیک به منظور تعیین رویشگاه.

— مطالعات چگونگی روش‌های اندازه‌گیری در مراتع اقالیم گوناگون(وضعیت، گزارش و ظرفیت) با استناد به نتایج مطالعات شناخت مناطق اکولوژیک.

—مطالعات فنولوژی گونه‌های مرغوب به منظور تعیین زمان مناسب بهره‌برداری از مراتع

— مطالعات در ارتباط با تجزیه شیمیایی عوامل مختلف از جمله درجه خوشخوراکی، قابلیت هضم و راندمان تولید گونه‌های شاخص مرتعی.

— بررسی امکان تولید علوفه در عرصه‌های مرتعی تخریب یافته و دیم‌زارهای کم بازده.

بااستفاده ازسایت جنگلهاومراتع کشور


کلمات کلیدی: