چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام PICدرایران
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام(PIC) درایران

چکیده:جهان ماباشتاب افسارگسیخته ای درمسیرتوسعه وصنعتی شدن به پیش می رودودرعین حال این تنهاکره مسکونی باهمان شدت درمعرض  آلودگی وتخریب ودگرگونی قرارمیگیرد.دردهه های اخیراستفاده ازاین موادشیمیایی وآفت کشهاسیرصعودی درپی داشته است وپیامدهای زیان آوری که درنتیجه استفاده ازاین موادبرای بشرحاصل گردیدجوامع بین الملل همچون FAO,UNEPرابرآن داشت تاباوضع قوانینی جدیددراین ارتباط  ازاثرات سوء انها بر سلامت محیط زیست وانسان              بکاهندکه نهایتا در سال 1998 سند الزام اورقانونی کنوانسیون روتردام با رویه اعلام رضایت قبلی PICبه هرعضوامکان میدهدتادرموردرضایت  ویاعدم رضایت درخصوص  واردات این موادبطورآگاهانه  تصمیم گیری نمایددراین بررسی سعی برآن گردیده است که که به تشریح کامل این کنوانسیون ووضعیت کنونی آن درسطح بین المللی وجایگاه حقوقی آن درایران ونیز آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کشور ایران درراستای اهداف این کنوانسیون اشاره گردد.


کلمات کلیدی: ک