چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تولیدات پاک-CDM
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧  

 

کشورماایران باداشتن مواهب طبیعی بالقوه ای که داردنسبت به بسیاری کشورهامیتوانددرزمینه تکنولوژی توسعه تولیدات پاک (CDM)پیشگام باشد.مثلاانرژی های پاک (خورشیدی ،بادی،آبی و....)که میتوانندجایگزین سوخت های فسیلی شوند.درکشوری که چنین نعمت هایی وجودداردبایدبه دنبال راهکارهایی برای جایگزین نمودن این انرژی های بوسیله فناوریهای نوین بود.کشورمابه لحاظ وسعتی معادل165میلیون کیلومترمربع وداشتن جمعیت روبه رشدباروندصعودی نیازبه برنامه ریزی های مدون وقدرتمندی داردکه درجهت نیل به استفاده ازتکنولوژیهای سازگاربامحیط زیست باشند.مثلا درآمریکابجای استفاده ازبنزین وگازبرای استفاده به عنوان سوخت اتومبیل هاازانرژی خورشیدی ویکسری باتری که شارژی هستنداستفاده میگردد.امروزه حرف اول دربرنامه های توسعه ومدیریت بایداستفاده ازتکنولوژی هایی باشدکه سازگاربامحیط زیست بوده وکمترین آلودگی راایجادنماید.حال این سوال مطرح میگرددکه چراایران نبایدازاین فناوری هااستفاده نکندونتایج حاصله ازآن نه تنهابرای نسل حاضرسودمندباشدبلکه  نسل های آتی نیزدراین زمینه ذینفع بوده وهرگزبرروزهای ازدست رفته حسرت نخورند!CDMامروزه حرفهای زیادی برای گفتن دارد.باتوجه به اینکه فناوری نوینی است ودرکشورمانیازبه زمان داردتاازجایگاه مناسبی برخوردارشودانتظارمیرودمسوولین ومدیران به این برنامه توجه خاصی مبذول داشته تادرجهت پیشبردکشوربه سوی اهداف توسعه پایدارSUSTAINABLE DEVELOPMENT پیش روند.