چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

الگوهای رفتاری
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧  

کنترل رفتار:جامعه

الگوهای سازمان اجتماعی

جوامع مهره داران:

اعضای جمعیت مهره داران،گذشته ازدوشکلی جنسی(نر- ماده)،ازلحاظ ساختمان بدنی حداقل درمراحل اولیه زندگی به هم می مانند.همه  اعضای یک جامعه مهره دارقادربه تولیدمثل اند.تفاوت جانوران دراندازه جثه،قدرت،هوش،عواطف ،مهارتهادرکارایی نسبی درکاربرداین خاصه هاوخاصه های دیگرانفرادی درهنگام برخوردبامسائل زندگی است.نتیجه کلی آنکه یک مهره داربرخلاف یک حشره اجتماعی،بایدبرای خودجایگاهی درجامعه بیابدواین کاررادررقابت مستقیم باسایرگروه انجام دهد.رقابت اساسابرای کسب ایمنی فردی ازلحاظ تامین جا،غذا،موقعیت تولید مثلی است.

نتیجه آنکه جامعه مهره دار براساس عمل متقابل ودائمی دونیروی متضاداستواراست.هرفردازیک سوتجهیزشده است که کمابیش به عنوان کارآمدعمل کند.پس بایدتواناباشدکه درگروه ازرفتارپرخاشگری(Aggressive behavior)برخوردارباشد.ازسوی دیگرگروه بایدجلوی ازهم پاشیدگی خودرابگیرد.پس بایدمجهزبه زیستن به عنوان یک واحدسازگارشونده باشدورفتارپرخاشگری اعضای خودراازطریق پاره ای قیوداجتماعی قوی کنترل ومحدودکند.

                          ادامه دارد،برگرفته ازدانش زیست شناسی/پل واریس-ریچاردکوف