چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧  

globalwarming3.jpg

"ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی"

آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال باداشتن مساحتی برابر15کیلومترمربع  درآبهای قطب شمال شناورگردیدواین خودپدیده ایست دال برگرمایش زمین.وقتی این توده یخی که3000سال قدمت داردذوب شده پس تهدیدجدی برای محیط زیست است که نشان میدهدصنعتی شدن آن هم بطورغیراصولی چه پیامدهایی رادربرداردواین خودعاملی است برای وقایع بعدی .متاسفانه گرمایش زمین ازعمده بحث هایی است که درجوامع مطرح شده و برای جلوگیری ازآن راهکارهای بیشماری ارائه شده که متاسفانه به دلیل پرهزینه بودن وناآگاهی بسیاری کشورهاجدی گرفته نمیشود.البته بایدمتذکرشدهزینه ای که هم اکنون برای جلوگیری ازاین واقعه صرف میگردد درمقابل هزینه های هنگفتی که درآینده خواهدداشت بسیارناچیزاست.