چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب های آذربایجان غربی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧  

                      تالاب یادگارلو:

نامهای دیگر

خدرحاجی

مشخصات جغرافیایی

عرض 02تا37درجه شمالی  وطول 33تا45درجه شرقی

مساحت

359هکتا ر

مکان جغرافیایی

حدفاصل شهرستانهای نقده وارومیه

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

درگذشته زیستگاه زمستان گذرانی ومکان جوجه آوری پرندگان بوده است.

عوامل تهدیدتالاب

احداث زهکش درضلع مجاورواحداث جاده درداخل تالاب

 

تالاب یادگارلوبامساحت حوضه آبخیز 1530هکتاردرارتفاع متوسط 1280متری ازسطح آبهای آزادواقع است که علاوه برمساحت 359هکتاری دریاچه تالاب ،260هکتارنیزمساحت مراتع حاشیه تالاب راتشکیل می دهد.منابع تامین  کننده آب تالاب ،روانابهای فصلی ناشی ازبارندگی درسطح حوضه،جریانهای فصلی رودخانه گدارازطریق انهارسنتی ونشت آبهای زیرزمینی می باشند.

این تالاب درگذشته زیستگاه بسیارمناسبی برای زمستان گذرانی ونیززادآوری پرندگان آبزی همچون قو،فلامینگو،اردک سرسفید،انواع مرغابیهابوده است.امادرطی چندسال اخیربااحداث زهکش درمجاورت آن وهمچنین کاهش آب ورودی ،این تالاب در بیشترمواقع سال خشک می باشد.به همین جهت این تالاب درلیست مونترو قرارگرفته که نیازشدیدبه احیاوبازسازی دارد.


                                     تالاب درگه سنگی

نامهای دیگر

سیران گلی

مختصات جغرافیایی

عرض 00تا37درجه شمالی وطول 33تا45"شرقی

مساحت

735هکتار

مکان جغرافیایی

جاده ارومیه-مهاباد دریک کیلومتری سه راهی محمدیار

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

زیستگاه مهم زمستان گذرانی،تغذیه،زادآوری ومحل استراحت  پرندگان آبزی

عوامل تهدیدتالاب

کاهش آب ورودی،افزایش موادمغذی ورودی وشکارغیرمجاز

این تالاب دائمی بامساحت حوضه آبریز2100هکتاردرارتفاع 1280متری ازسطح آبهای آزادواقع است.منبع تامین آب آن روانابهای فصلی ناشی ازبارندگی،مازادجریان آب انهار،سنتی منشعب ازرودخانه گدارنقده،جریان چشمه هاونشت آبهای زیرزمینی می باشد.

پوشش گیاهی قابل توجه دربخش جنوبی تالاب ،تنوع وکثرت فیتوپلانکتونهاوگونه های جانوری بی مهرگان درآب این تالاب نظیرانواع بنتوزهاوزئوپلانکتونها،زیستگاه بسیارمناسبی رابرای پرندگان آبزی وکنارآبزی بوجودآورده است.ازپرندگان شاخص این تالاب میتوان به فلامینگو،اردک سرسفید،انواع مرغابیها،چنگراشاره نمود.

                                  تالاب شورگل:

نامهای دیگر

حسنلو

مختصات جغرافیایی

عرض 01-37شمالی وطول28تا45درجه شرقی

مساحت

1400هکتار

مکان جغرافیایی

حدفاصل شهرستانهای نقده وارومیه

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

درگذشته زیستگاه زمستان گذرانی ومکان جوجه آوری پرندگان مهاجروبومی بوده است.

عوامل تهدیدتالاب

تبدیل به  سدمخزنی ،احداث زهکش وتغییرکاربری

تالاب شورگل یکی ازمهمترین تالابهای استان می باشدکه درطی دهه گذشته بنابه اقدام شرکت سهامی آب منطقه ای تبدیل به سدمخزنی گردیده است وازمساحت1400هکتاری این تالاب 110هکتاربه سدمخزنی اختصاص یافته وبقیه به صورت اراضی تالابی  باقی مانده است.متاسفانه به دلیل احداث زهکش درمجاورت آن وکاهش آبهای ورودی به دلایل مختلف دربیشترطول سال خشک می باشد.بنابه دلایل گفته شده،این تالاب نیزدرتالابهای مونتروقرارگرفته لذانیازمیباشداقدامات جدی برای احیاءآن انجام گیرد.تالاب شورگل بامساحت حوضه آبریز17000هکتاردرارتفاع متوسط 1290مترازسطح آبهای آزادواقع است.منابع تامین کننده آب آن ،رواناب های فصلی ناشی ازبارندگی درسطح حوضه ،جریانهای فصلی رودخانه گدارازطریق انهارسنتی ونشت آبهای زیرزمینی می باشند.تالاب شورگل ،زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی وزادآوری پرندگان آبزی بوده ،امادروضعیت فعلی این زیستگاه تنهابرای توقف وتغذیه معدودی ازگونه های پرندگان آبزی وکنارآبزی مناسب می باشد.

ادامه دارد............