چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب های آذربایجان غربی
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧  

تالاب های آذربایجان غربی:

استان آذربایجان غربی دارای30تالاب فصلی ودایمی ،طبیعی ویاانسان ساخت،باآب شوریاشیرین است.مساحت این تالاب هابرابر604999هکتاربوده که بزرگترین آنهاپارک ملی دریاچه ارومیه به مساحت 570473هکتارمی باشد.تالابهای استان ازعناوین مختلف بین المللی وداخلی برخوردارند.سه سایت از22سایت کنوانسیون رامسرایران دراین استان واقع می باشند.که عبارتنداز:تالاب دریاچه ارومیه،تالاب قوپی باباعلی وتالاب های یادگارلو،درگه سنگی،شورگل(که سه تالاب فوق یک سایت محسوب میشوند)ومتاسفانه قوپی باباعلی تاآنجاکه میدانم تابستان امسال خشک شد.ازعاوین بین المللی دیگرمیتوان به ذخیره گاههای زیستکره برای تالاب دریاچه ارومیه اشاره کرد.ازعناوین ملی برای تالابهای استان میتوان به تالاب دریاچه ارومیه به عنوان پارک ملی وتالابهای آغگل ماکو،گرده قیط ومیمندوکانی برازان به عنوان مناطق شکارممنوع اشاره کرد.

تالاب های بین المللی استان آذربایجان غربی (که درسایت رامسربه ثبت رسیده اند.)

                            تالاب دریاچه ارومیه                                

نامهای دیگر

چیچست،شیکاسته،ریما

مشخصات جغرافیایی

عرض37-38درجه شمالی وطول 45-46درجه شرقی

مساحت

570473

مکان جغرافیایی

بین دواستان آذربایجان غربی وشرقی

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

1354

تاریخ انتخاب به عنوان ذخیره گاه زیست کره

سال1356

ارزشهای مهم اکولوژیکی

زیستگاه تابستانی پرندگان بومی ومهاجر،تعدیل هوای منطقه،زیستگاه گونه های درمعرض خطرانقراض

عوامل مهم تهدیدتالاب

کاهش میزان آب ورودی،ساخت وسازهای غیرمجازوورودانواع آلودگیها

 

تالاب پارک ملی دریاچه ارومیه باداشتن آب شوروبه دلیل ویژگیهای طبیعی واکولوژیکی منحصربه فردازمهم ترین وباارزش ترین اکوسیستم های ایران میباشد.این تالاب دارای 2نوع اکوسیستم آبی وخشکی بوده که اکوسیستم آبی شامل آب شوردریاچه واراضی باتلاقی حاشیه آن است.درداخل آب شوراین دریاچه یک نوع جانورآبزی به نام آرتمیاارومیاناو12گونه ازجلبکهایزیست میکنند.اکوسیستم خشکی آن شامل102جزیره بزرگ وکوچک می باشدکه بزرگترین آنهابه ترتیب کبودان(قویون داغی)باداشتن قوچ ومیش ارمنی ،اشک باداشتن گوزن زردایرانی ،اسپیروآرزوباداشتن پوشش گیاهی غنی دارای اهمیت ویژه ای می باشند.جزایر9گانه (دوقوزلر)ازجزایرکوچک دریاچه هستندکه مکان مهمی برای جوجه آوری پلیکان سفید،فلامینگو،وکاکایی صورتی می باشند.ازپرندگان شاخص دیگرحاشیه تالاب که ازارزش فوق العاده زیستی نیزبرخورداراست میتوان به باکلان کوچک وخروس کولی سینه سیاه اشاره نمود.این دریاچه به همراه تالابهای حاشیه خود(بخصوص تالابهای حاشیه جنوبی )ازمهم ترین مکانهای پذیرای پرندگان مهاجرمی باشند.

                                      تالاب قوپی باباعلی

 

نامهای دیگر

دریاچه کبی- دریاچه قبی

مختصات جغرافیایی

عرض 36-57شمالی و30تا45درجه شرقی

مساحت

500هکتاردریاچه و1200هکتارمحدوده اکولوژیکی

مکان جغرافیایی

22کیلومتری شهرمهابادبه سمت میاندوآب

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

زیستگاه زمستان گذرانی ونیزامکان تخمگذاری انواع پرندگان

عوامل تهدیدتالاب

ورودآب زهکش به تالاب ،شکارغیرمجاز

این تالاب دائمی  ودرضلع جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه ودرارتفاع 1290متری ازسطح آبهای آزادواقع است.مساحت حوضه آبریزآن 9/73کیلومترمربع ومنبع تامین آب ،غیرازجریانآبهای سطحی ایجادشده دراثریزشهای جوی ،جریانهای برگشتی ومازاداززمینهای  تحت آبیاری (انهارسنتی )ودرجریان آب یک کانال زهکش می باشد.تنوع وکثرت گونه های جانوری بی مهرگان درآب تالابهانظیرانواع بنتوزهاوزئوپلانکتونها،زیستگاه بسیارمناسبی رابرای پرندگان آبزی وکنارآبزی بوجودآورده است.ازپرندگان این تالاب میتوان به فلامینگو،اردک سرسفید،انواع مرغابیها وچنگراشاره کرد.

ادامه دارد......................