چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

برای باردوم خواهش میکنم .امضاکنید
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧  

پس ازگذشت چندروز،تنها304نفرپتیشن راامضاکرده اندکه این بسی شرم آوراست.یعنی درکشوری با70میلیون جمعیت 1میلیون طرفدارمحیط زیست پیدانمیشود؟سوالخواهش میکنم پتیشن راامضاکرده تایکباربرای همیشه این جریان برچیده شود.به همین منظوراین پتیشن راامضانمایید.

 اعتراض به قطع درختان کهنسال

درقم نیزبوقوع پیوست دیگرکجایی خواهدماند؟زمین طاقت تحمل این همه رنج راندارد


کلمات کلیدی: