چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

برای حمایت ازاعتراض به قطع درختان کهنسال امضا’کنید.
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧  

چنانچه میخواهیداین اعتراض نامه راامضاکنید:http://www.persianpetition.com/Sign.aspx?id=30ad1e5f-5943-458c-84ff-21ccaa43a600

امضای این بیانیه نشانگرتوجه شمادلسوزان محیط زیست به سرمایه های این کشوراست ونشانگراینکه برای حق خودارزش قائل هستید.پس به جمع معترضین بپیوندید.

باتشکربامن حرف نزن


کلمات کلیدی: