چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

آتش سوزی درجنگلهای کالیفرنیاهمچنان ادامه دارد.
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧  

آتش سوزی درجنگل های کالیفرنیا:

آتش سوزی جنگلهادرکالیفرنیاهمچنان ادامه داردومسوولان ازهزاران تن ازسکنه نزدیک به منطقه بطورجدی درخواست کردنداقدام به ترک منازل نمایند.این آتش سوزی همچنان درحال گسترش است.متاسفانه سالانه بخش وسیعی ازجنگلهای جهان بطورعمدی وغیرعمدی دستخوش دگرگونی نامطلوب وتخریب می شوندکه ازنظرکارشناسان اغلب فعالیت های انسانی درآن هادخیل است وبخش اندکی بطورطبیعی دراثرصاعقه و......صورت می گیردمثلادرهمین ایران خودمان درجنگلهای دست کاشت کلاله که دریکی ازپست هایم به آن پرداختم به تفصیل به این قضیه پرداخته ام که علت آتشسوزی دراین بخش انسانی ومتعمدانه بوده است. بسی مایه تاسف است که ذخیره گاه تنفسی زمین روزبه روزنحیف تروناتوان ترمی گرددوهیچ اقدام ثمربخش وامیدوارکننده ای درزمینه احیاء آنهاصورت نمی گیرد.


کلمات کلیدی: کالیفرنیا ،آتشسوزی ،جنگل