چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

بارش برف درشهرستان دماوندموجب غافلگیری مردم شد.
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

بارش برف درشهرستان دماوند:

امروز20/8/87نزدیک ساعت 10صبح بودکه درشهردماوندبارش برف منظره بسیارزیبایی رادراین شهرایجادکرد.البته این برف حدود5/1ساعت بارید.بعضی جاهاهم به شکل باران نازل شد.امادیری نپاییدکه بارش قطع شد.همه غافلگیرشده بودندومی گفتندهنوززوده که برف بیاد!!!سلسله جبال البرزدرمنطقه دماوندازماههاپیش سفیدپوش شده است.امیدوارم سال جاری سالی سرشارازبارش برف وباران باشدچون درغیراین صورت باغات وکشاورزی دربسیاری مناطق این شهرستان هم بدلیل کم آبی بابحران هایی مواجه خواهندبود.متاسفانه مشکل کم آبی امسال دردماونددربعضی نقاط وجوددداشت واین بسی مایه تاسف است.

 


کلمات کلیدی: برف ،دماوند