چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

محیط زیست وتوسعه پایدار
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧  

محیط زیست-توسعه پایدار-منابع طبیعی :

محیط زیست درمفهوم به معنای هرچیزی است که زیستن رااحاطه میکندوباآن درکنش متقابل است.ازمحتوای جهان شمول برخورداربوده واین معنادربرگیرنده آن بخش ازکره خاکی است که حیات به اشکال مختلف درآن جریان دارد.درمحیط زیست ازکلمه توسعه پایداربسیاراستفاده میگردد.مفهوم توسعه پایدار(Sustainable development):توسعه پایداربه معنای برقراری توازن (پایداری)عقلانی بین توسعه اقتصادی ومسائل زیست محیطی میباشد.

ظرفیت تحمل:یکی ازمواردی که برای اعمال مدیریت صحیح برای استفاده ازمنابع طبیعی بایددرنظرگرفت ظرفیت قابل تحمل زمین(Carring capacity)وعبارتست ازحداکثرتعدادهرنوع جمعیتی که یک زیستگاه بتواندبه طورمستمرآن راتامین کند.اگربه ظرفیت یک زیستگاه بیش ازظرفیت قابل تحمل آن افزوده شودمسلمامنابع طبیعی به سرعت پایان می پذیرندوآسیب می خورند.به طوریکه شایدقابل احیاء وترمیم نباشد.این فشارهای واردبه محیط زیست به دوصورت آلودگی(Pollotion)یا(Contamination)نمایان میشوند.

منابع طبیعی:

بطورکلی عبارتست ازچیزی که موجودات زنده یاگروهی ازموجودات به آن نیازدارند.به عبارت دیگر منبع چیز مفیدیست.اماچیزی برای انسان مفیدیا بی فایده است که بتواندبسته به آثارتکنولوژیکی-اقتصادی وزیست محیطی برخورداری واستفاده ازیک منبع تغییرکند.تکنولوژی نمی تواندمنابع جانوری منقرض ومنحدم شده یاطبیعت پایمال شده رااحیاکند.بلکه می تواندموجودی وعرضه ی برخی ازمنابع راازطریق کمال استفاده ازآنهاوبهره برداری عقلانی یا بازیافت آنهاگسترش دهد.منابع رابه دودسته تجدیدپذیروناپذیرتقسیم بندی میکنند.ازدیدگاه زیست شناختی میتوانیم دونوع عمده آلاینده شناسایی کنیم.1)ازبین رفتنی2)ازبین نرفتنی- ماندگار.