چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

گل فشان
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧  

معرفی یکی ازجاذبه های استان سیستان وبلوچستان:

                     گل فشان تنگ بزرگترین گل فشان ایران:

گل  فشان هاازعوارض زمین شناختی می باشندکه باخروج گل به طورمتناوب تشکیل مخروط هایی رانیزمی دهند.منشاگل فشان هاپیامدهای آتشفشانی ویافشارهای تکتونیکی است ووجودآنهامعرف ادامه فعالیت تکتونیکی درآن منطقه است.گل فشانهای ایران بطورعمده درسواحل عمان واقع شده  وجزءجاذبه های طبیعی کشورمان به شمارمی رود.

بزرگترین آنهاگل فشان تنگ است که درفاصله 100کیلومتری چابهارونزدیک بندرصیادی تنگ قرارداردودارای تپه مخروطی به ارتفاع45مترازسطح دریامی باشند.


 
اثرات زیست محیطی واحدهای کوچک تولیدآهن وفولاد:
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧  

اثرات زیست محیطی واحدهای کوچک تولیدآهن وفولاد:

پرداختن به موضوع آب ، چگونگی مصرف ، راههای استفاده صحیح ومدیریت آب وفاضلاب باتوجه به روندروبه رشدصنعت وشرایط گوناگون اب وهوایی  واقلیمی کشورمان درردیف مهم ترین مقولات زیست محیطی قراردارند.طی سالیان اخیرتحولات بوجودآمده توسط بشر،کره زمین رادستخوش تغییرات اساسی نموده که این تحولات توام باکاهش میزان آب قابل مصرف وخطرکم آبی وبی آبی وتولیدفاضلابهای آکنده ازموادشیمیایی غیرقابل تصفیه درسالهای آتی است.آلوده شدن آبهای سطحی وزیرزمینی توسط موادمختلف ، توان بشررادربهره برداری وتصفیه آنهامحدودنموده وبه دست آوردن راه حل های جدیدبرای پالایش آب رامشکل ساخته است.مااکنوندرعصری به سرمی بریم که تکنولوژی برتمامی وجوه زندگی بشرسایه افکنده وصلاح وسلاح انسانهابه نحوه برخوردباآن مرتبط گشته است .دراین رابطه صنعت فولادوتکنولوژی های مربوطه نقش تعیین کننده ای دارند.بدون تردیدبسترصنعتی شدن  یک کشوررابویژه درکشورهای درحال توسعه،صنعت فولادآن کشوررابوجودمی آورند.درکشورماایران تولیدفولاددرسالهای اخیردارای افزایش قابل ملاحظه ای بوده بطوری که بیشترین رشدرادرمیان 40کشورتولیدکننده فولاددرجهان داشته است.طبق آمارتهیه شده توسط منابع معتبردنیا، ایران بیشترین درصدرشدرابه میزان5/23%بیشترین درصدرشدرابه میزان5/23%وآمریکاکمترین درصدرشدمثبت رابه میزان2/0%درسال1994داشته اند.

این اطلاعات حاکی ازآنست که واحدهای فولادسازی درایران درسال1994باتولید5000000/4تن فولاددرمقایسه باسال 1993باتولید7/3میلیون تن معادل5/23%افزایش تولیدداشته ورکودجهانی رابه خوداختصاص داده است واین درحالیست که تولیدفولاددر10کشوراز40کشورجهان دارای رشدمنفی وحجم کل تولیدفولادجهانی نیزدارای رشدمنفی بوده است.بدین ترتیب باایجادصنایع کوچک وبزرگ درنقاط مختلف کشوربسیاربه جاست تابادرنظرگرفتن ملاحظاتی چنددرانتخاب فناوری های متناسب باشرایط آب وهوایی موجود، مدیریتی صحیح جهت بهره برداری بهینه ازمنابع آبی ، پیشگیری ازآلودگی منابع وتوسعه تکنولوژی های متناسب باتصفیه آب در این رابطه بااین صنعت خاص تحقق یابد.طبیعی است که ضرورت دارددراین میان صنایع کوچک تولید آهن وفولادبه عنوان یک بسترموردتوجه قرارگیرد.این دسته ازصنایع به دلیل فراوانی مواداولیه، ایجادزمینه اشتغال فراوان، توسعه صادرات و....بطورخلاصه، بنیادی بودن آنهاازاهمیت فراوانی برخورداراست.هدف ازارائه این مقاله بیان این حقیقت است که حفاظت کافی ازمحیط زیست، نیازبه تمهیدات خاص دربرنامه ریزی، طراحی وساخت واستقراریک پروژه تولیدفولاددارد.مسوولیت درنظرگرفتن عامل هزینه دراین موردمتوجه مدیریت ومتخصصان ودست اندرکاران این صنعت است.درکلیه زمینه های اقتصادی ،طرح ،بهتراست عامل هزینه ملاحظات زیست محیطی قبلادرنظرگرفته شود.پیش شرط حفاظت ازمحیط زیست، عملیات صحیح ومدیریت خوب واحدهاوفرآیند، بصورت مراقبت منظم وتعمیردستگاههای کنترل آلودگی است.تمامی پرسنل عملیاتی بایددوره تعلیمات زیست محیطی مربوطه به پخش خوددرصنعت رابگذرانندوبابکاربردن معیارهای خاص یک واحدعملیاتی درصنعت فولادشرایط محیط زیستی متناسب وقابل قبول ایجادکنند.

 


 
چندعکس ازکویر
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧  

برای دیدن عکس هالطفابرروی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


کلمات کلیدی: عکس کویر
 
پارک ملی کویر
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧  

پارک ملی کویر:

پارک ملی کویر نمونه ای از اکوسیستم های خشک و بیابانی است که مقدار باران ناچیز آن اجازه فعالیتهای کشاورزی را نمی دهد،ولی امکان رشد و گسترش پاره ای از گیاهان و همینطور گونه ای از جانوران در آن مقدور است.به همین جهت این پارک دارای جوامع گیاهی و جانوری ویژه ای است که بطور شگفت انگیزی با منابع ناچیز و محدودیت های زیستی محیط خود سازگاری یافته و در اثر حفاظت تاحدودی نیز توسعه یافته اند . این پارک دارای جوامع گیاهی متنوعی است و پوشش گیاهی غنی آن در دشتهای هموارتا کوهستانها زیستگاههای بسیار مناسبی را  برای زیست وحوش مختلف فراهم نموده است . اراضی دشتی این پارک با پوشش گیاهی کویری ونیمه کویری زیستگاه  پستاندارانی نظیر جبیر ، آهو و گونه های با ارزش حمایت شده و کمیابی مانند یوز پلنگ و گور خر است .

بخش های کوهستانی آن نیز با پوشش گیاهی استپی دارای تعداد قابل توجهی از وحوش کوهزی نظیر کل، بز ،قوچ و میش میباشد .

این پارک از نظر تنوع پرندگان نیز دارای اهمیت ویژه ای است. پرندگانی نظیر کبک، تیهو وکوکه از پرندگان بومی بشمار می آیند . علاوه بر این هر ساله تعداد کثیری از پرندگان مهاجر نظیر فلامینگو ، آنقوت، سر سبز، خوتکا به آب بند ها و شورابهای اطراف آن روی می آورند


کلمات کلیدی: کویر ،گیاهان ،جانوران
 
مدیریت وارزیابی نواحی ساحلی
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧  

مدیریت ناحیه ساحلی وارزیابی زیست محیطی:

تعریف واهمیت منابع ساحلی:

تاکنون هیچ تعریف مجملی ازناحیه ساحلی ارائه نشده است.اشکال طبیعی ناحیه ساحلی دربرگیرنده دریاکنارها، تالابها، مصبها، کولابها،آبسنگهای مرجانی، کرانه های سنگی، تلهای ماسه ای می باشد.

اشکال انسان ساختاین ناحیه بنادر،تاسیسات ماهیگیری تجاری، آبزی پروری،صنایع تسهیلات تفریح وتوریسم ،مکانهای باستان شناختی ، برخی ازبزرگ ترین وانبوه ترین نواحی شهری درجهان راشامل می گردند.بنابراین ناحیه ساحلی از2جهت اکولوژیکی واقتصادی حائزاهمیت بوده وزیستگاه مناسبی برای تقریباتمام بی مهرگان آبزی وماهیان موردمصرف انسان وماهیگیران  تجاری می باشد.عملکردهای  بااهمیت منطقه ساحلی که به راحتی  می توان برای آن ارزش اقتصادی تعیین نمود، شامل تثبیت خط کرانه، محل پرورش آبزیان ،محل تفریح وکنترل کننده سیلاب است.همچنین خطوط ساحلی دربسیاری کشورها،مکانی مناسب برای ادارات صنعتی وبازرگانی وجذاب برای توریسم می باشند.نواحی ساحلی درکشورهای درحال توسعه به طور فزاینده درمعرض فشارزیادجمعیت وفعالیت های چندگانه اقتصادی درچندین زمینه هستند.چنین وضعیتی اغلب منجربه پیامدهای پیچیده وفزاینده برمحیط زیست ،تخلیه منابع وتضادهای شدیدبین گروههای کاربررقیب همچون آنهاکه برای معاش ومنبع درآمدمتکی برمنابع ساحلی هستندوآن دسته که علاقمندبه استفاده های تفریحی ازنواحی ساحلی می باشند، می گردد.بهره برداری ازماهیهاوگیاهان ساحلی دربخشهای بزرگی ازدنیاپیش ازاین سطوح پایدارتجاوزکرده است ودربسیاری نواحی سیستمهای اکولوژیکی به صورت جبران ناپذیردگرگون گردیده اند.تخریب وزوال مستمر،قابل توجه تنوع زیستی محیط دریایی گردیده وکاهش توان توسعه پایداررادردرازمدت درپی دارد.معکوس شدن این روندهادرکنارتوازن جمعیت ، مستلزم اصلاح مدیریت منطقه ای ، کاهش وبه حداقل رساندن خسارت وبهبودی محیط زیست منطقه  وبرنامه ریزی برای توسعه پایداراست.ارزیابی محیط زیست می تواندیکی ازابزارهای برنامه ریزی برای دستیابی به این اهداف باشد.

مدیریت ساحلی ، گزینه های ارزیابی زیست محیطی:

فعالیت های مختلف درناحیه ساحلی تبعات خاصی به دنبال داردوتشخیص این موضوعات درنخستین مراحل محتمل طراحی پروژه،درطول شناسایی ونمایش زیست محیطی اهمیت دارد.موقعیت ومحل یک سرمایه گذاری مرتبط باناحیه ساحلی ممکن است به نوع سرمایه گذاری ازتبعات بیشتری برخوردارباشد،چراکه اغلب موقعیت وحجم پیامدها رامعین می سازد.دربخش "زیرسیستمهای طبیعی"که متعاقباذکرخواهدشد،بعضی سیستمهای حساس برحسب اهمیت وحساسیت توضیح داده میشود.

بانک جهانی پیش ازآنکه تصمیمی راجع به حمایت ازتدارک یک پروژه یابرنامه راکه برمحیط ساحلی تاثیرمی گذارد،اتخاذنمایدبایددرموردنوع مناسب وهدف آنالیززیست محیطی تصمیم گیری نماید.این امربانمایش زیست محیطی براساس میزان بالقوه پیامدبه یکی از3روش زیرمیسرشده است:

گروه" الف " برای پیامدهای قابل توجه ،گروه "ب"برای پیامدهای محدودوگروه"ج"برای پیامدهای ناچیز یابدون پیامد.

 


 
کودکان وآلودگی محیط زیست
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧  

" کودکان وآلودگی محیط زیست "

کودکان :

درمورداینکه کودکان دقیقادرچه گروه های سنی قراردارندیک توافق کلی وجودندارد WLO (سازمان بین المللی کار) وUNEPکلیه افرادزیر15سال راکودک معرفی میکندواین درحالیست که کنوانسیون حقوق کودک کلیه افرادزیر18سال راکودک برمی شمارد.

محیط زیست Environment)):

محیط زیست دریک تعریف کلی  عبارتست ازمجموعه شرایط  بیرونی که درطول عمریازندگی یک موجودزنده ، همانندانسان براواثرمی گذارد.بدین ترتیب نورخورشید،آب ، هوا، اقلیم ، گیاهان ، جانوران ، سایرعوامل بی جان وجاندارکه برروی سیاره زمین وجودداشته وبایکدیگردرارتباط متقابل می باشند،محیط زیست انسان راتشکیل  می دهند.البته تعاریف گوناگونی وجودداردکه ازآنهاچشم پوشی می نماییم.محیط زیست ومنابع موجوددرآن ،درواقع محل زندگی وتامین کننده اصلی ترین نیازهای انسان به شمارمی آید.باوجودآن طی سالهای اخیردرنتیجه رشدفزاینده جمعیت  وپیشرفت های تکنولوژیکی ، روندبهره برداری ازمنابع موجوددرزمین نیزتشدیدگردیده است ودریک کلام محیط زیست انسان دستخوش تخریب وآلودگی قرارگرفته است.

انهدام محیط زیستEnvironmental Degradation):)

هم اکنون تخریب جنگلها ، فرسایش خاک ، پیشروی کویرومحدودشدن زمین های کشاورزی ، تهی  شدن دریاهاازذخایرآبزی ، بهره برداری بی رویه ازمنابع معدنی ، انقراض گونه های گیاهی وجانوری ،آلودگی هواوآب وخاک ازشناخته شده ترین جنبه های تخریب وآلودگی سیاره زمین به شمارمی رود.

درمیان موجودات زنده انسان بیش ازسایرموجودات محیط زیست خودراتغییرمی دهدوباعث شکل گیری انواع آلودگی ها می گردد.حتی علل بسیاری ازحوادث وبلایای طبیعی هم فعالیت های انسان است.اینک دامنه آلودگی هواازمناطق  صنعتی وفرازشهرهاوکشورهافراتررفته ولایه های حیاتی زمین راهدف قرارداده است.آلودگی آب به یک مشکل جهانی تبدیل شده است.حجم ترکیبات سمی که به صورت فاضلاب درزمین تزریق می شودروزبه روزافزایش می یابد.نکته قابل توجه دراین موارداثراتی است که برروی سلامتی انسانهامی گذارد.هوا، آب ، خاک،  نظایرآن ها مهم ترین منابع حیاتی هستندکه آلودگی هریک ازآ نهااثرات مستقیمی برمجموعه زیستمندان روی کره زمین می گذارد.

هرسال چندین میلیون نفردرنتیجه آلودگی هوادرشهرهای بزرگ ومناطق  صنعتی  جان می بازندویابه علت بیماری های مزمن به نوعی زندگی همراه بامرگ تدریجی تن می دهند.

شمارافرادی که به آب سالم دسترسی ندارندبه میلیونهانفرمی رسد.دربسیاری ازجوامع درحال توسعه مردم ازکمترین امکانات بهداشتی محروم بوده ودربرابرساده ترین بیماری های محیطی ناتوان وآسیب پذیرند.

 


 
هیدرولوژی
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧  


قرن 19 را می‌توان دوره طلایی هیدرولوژی دانست در این زمان زمین شناسی نیز به عنوان یک علم تکمیل کننده در آبهای زیرزمینی وارد گردید. قانون دارسی و فرمولهای دو پوئی- تیم (Dmpmit-Thiem) نمونه‌ای از پیشرفت‌های آبهای زیرزمینی همراه با هیدرولوژی می‌باشد. در زمینه هیدرولوژی آبهای سطحی نیز بخصوص به هیدرومتری توجه فراوانی مبذول گردید. فرمولهای فرانسیس در مورد سرریزها ، گانگیه (Gangmillet) کوته (kmtter) و مانینگ (Manning) درباره جریان آب در کانالهای روباز از جمله این مواردند.


فعالیتهای دالتون در زمینه تبخیر نیز بسیار حائز نیز بسیار حائز اهمیت بود. گرچه قسمت اعظم هیدرولوژی جدید در قرن 19 پایه گذاری شد. ولی تا امروز هنوز هیدرولوژی علمی از تکامل زیادی برخوردار نبود.


در اواخر قرن 19 و بخصوص در 30 سال اول قرن 20 صدها فرمول تجربی پیشنهاد گردید که می‌بایست ضرایب و پارامترهای آنها بر اساس قضاوت و تجربه بدست می‌آمده و برای حل این مشکل در بسیاری از کشورها موسسات و انیستیتو‌های تحقیقی در زمینه هیدرولوژی تاسیس گردید. در این دوره دانشمندان زیادی ظهور کردند از جمله می‌توان در سال 1932 شرمن (Sherman) نظریه روش هیدروگراف واحد برای تخمین رواناب پیشنهاد کرد.


نظریه تیس (Thies) در حل مسائل مربوط به هیدرولوژی چاهها و روش پیشنهادی گامبل (Gammble) در سال 1941 برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و روشهای انیشتین (Einstein) را در مطالعات رسوب رودخانه‌ها نام برد. و از سال 1650 به بعد روشهای نظری در هیدرولوژی بسیار معمولی گردید بطوری که اکثر فرمولها و روشهای تجربی در قالب ریاضی در رد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

زیرشاخه‌های هیدرولوژی
هیدرومتئورولوژی (Hydrometeorology) یا آب و هواشناسی
کاربرد هواشناسی را در مسائل هیدرولوژی مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هیدرومتئورولوژی را می‌توان علمی دانست که درباره مسائل مشترک بین هواشناسی و هیدرولوژی بحث می‌کند.

لیمنولوژی
علم مطالعه آبهای داخل خشکی (دریاچه‌ها و برکه‌ها و ...) را لیمنولوژی (Limnology) گویند. در این رابطه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی آب توده‌های آب موجود در داخل خشکیها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کرایولوژی
یخ شناسی یا کرایولوژی (Cryology) علمی است که در آن خصوصیات مختلف آب در حالت جامد (برف یا یخ) بررسی می‌شود. به زبان دیگر کرایولوژی علم یخ شناسی و بررسی یخچالهاست هرچند یخچال شناسی نیز امروزه خود علم جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

ژئوهیدرولوژی (geohydrology)
به معنی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی یا علم مطالعه آبها در زیر زمین است که در مقابل آن علم مطالعه آب در سطح زمین که هیدرولوژی آبهای سطحی گفته می‌شود قرار دارد. غالبا دو واژه ژئوهیدرولوژی و هیدروژئولوژی باهم اشتباه می‌شوند. اما در اولی تکیه بر هیدرولوژی و در دومی تکیه بر زمین شناسی می‌باشد. در فارسی برای مطالعه آب در زیر زمین از واژه هیدروژئولوژی استفاده می‌شود.

پوتامولوژی
رودخانه شناسی یا پوتامولوژی (Potamology) مسائل مربوط به جریان آب در رودخانه را مورد بررسی قرار می‌دهد در این رابطه تاکید بر جنبه‌های فیزیکی موضوع است تا بیولوژیکی آن.

هیدروگرافی
علم مطالعه وضعیت و خصوصیات فیزیکی آب بخصوص در رابطه با مسائل کشتیرانی را هیدروگرافی (Hydrography ) گویند. مطالعه جزر و مد در دریاهای آزاد و نوسانات سطح آب و نیز موج شناسی در قلمرو این علم قرار دارد.

هیدرومتری
آب سنجی که به آن هیدرومتری (Hydrometry) نیز گفته می‌شود. علم اندازه گیری آب و مسائل مربوط به آن می‌باشد، در واقع این علم سنجشهای مختلف مرکز آب ، مقادیر جریان و موارد مشابه به آن را در برمی‌گیرد.

اقیانوس سنجی
در علم اقیانوس سنجی (Oceanolography) خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و دیگر ویژگیهای اقیانوس و دریاهای آزاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این علم خود بخشی از دانش وسیع اقیانوس شناسی (Oceanology) به شمار می‌آید.

کاربردهای هیدرولوژی
امروزه این علم در طراحی و طرز عمل سازه‌های هیدرولیکی نظیر سدهای ذخیره‌ای و انحرافی ، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل ، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب ، آبخیزداری ، جاده سازی ، طراحی تفرجگاه مسائل بهداشتی و فاضلاب شهری و صنعتی و زمینه‌های زیست محیطی بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ضرورت این علم (هیدرولوژی)
هر سال به سطح خشکیهای کره زمین حدود 110000 کیلومتر مکعب آب بصورت نزولات جوی فرو می‌ریزد در عوض 70000 کیلومتر مکعب آن بصورت تبخیر خارج می‌شود. تفاوت این دو رقم 40000 کیلومتر مکعب است که منابع تجدید شونده آب را تشکیل می‌دهند. مقدار سرانه آب تجدید شونده در سطح دنیا رقمی حدود 7400 متر مکعب در سال برای هر نفر است. اما این مقدار بطور یکنواخت تقسیم نشده است. 
آلودگی آب وجوامع
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧  

                     آلودگی آب وجوامع:

آلودگی آب:

برحسب دیکشنری دانشگاه آمریکاتعریف آلودگی عبارتست از:

غیرپاک بودن،  کثیف بودن.

آلودگی آب وقتی به وقوع می پیونددکه ماهیت فیزیکی یاشیمیایی آب

 تغییرکندوبه آن موادی اضافه شودبه طوریکه برای استفاده انسان

 ،حیوان،گیاه نامطلوب شود.

تعریفWHO:

آلودگی عبارتست از:وجودهرنوع ماده ای ازقبیل گازها، ذرات معلق،

 موادشیمیایی یابیولوژیکی  درآب،خاک یاهوابه مدت، شدت وحالتی که

 تاثیرنامطلوب برسلامت موجودات زنده بگذاردو مانع ازاستفاده

 مطلوب ازآن گردد.

تعریف میلر: هرتغییری درویژگی آب، خاک، هواکه اثرنامطلوب

برمحیط زیست وفعالیت های انسان بگذاردآلودگی نامیده میشود.

آلودگی آب هاازنظرWHO:

آلودگی آب عبارتست از:وجودهرنوع ماده ای ازقبیل گازها، ذرات

 معلق، موادشیمیایی یابیولوژیکی  درآب، به مدت، شدت وحالتی که

 تاثیرنامطلوب برسلامت موجودات زنده بگذاردو مانع ازاستفاده

 مطلوب ازآن گردد.

بطورکلی آب سالم بدون بو،طعم، رنگ است.تغییردرهریک ازاین

 پارامترهاآلودگی آب رابه همراه خواهدداشت.

 

دونوع آلودگی برای آب ها تعریف شده است:

1)آلودگی بامنبع مشخصPOIN SOURCE

2)آلودگی بامنبع نامشخص NON POIN SOURCE


 
چشم انتظارآینده ای بهتر
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧  

image

کودکانی درانتظارآینده وفرداهایی روشن تروبهتر.!!!!!؟؟؟؟استرسمتفکر

درکشوری بااین همه ذخایر......آخ

لطفاادامه مطلب راهم بخوانید.ناراحت

 


کلمات کلیدی: فقر ،آینده ای بهتر
 
hآلودگی هواوگرمایش درقطب شمال
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧  


    دانشمندان ناسا، ترکیب بزرگ آلودگی هوای جهانی را یافته اند که شامل مه غلیظ ناشی از دود و بخارهای شیمیایی تابستانی می شود که نقش بزرگی در گرمایش زمین بازی می کند.
    آنان در ارزیابی جهانی، تاثیر ازن بر گرمایش زمین را محاسبه کرده اند که چگونه ازن در پایین ترین بخش اتمسفر درجه دما را در 100 سال گذشته تغییر داده است. با استفاده از بهترین تخمین های قابل دسترس از انتشارات جهانی گازها که تولید ازن می کنند، تحقیق نمونه کامپیوتری
GIS آشکار می کند که چه مقدار این آلاینده هوا و گاز گلخانه در گرمایش نواحی مشخصی از دنیا شرکت داشته است.
    طبق این بررسی، ازن مسوول یک سوم تا نیمی از گرایش به گرمای مشاهده شده قطب شمال در فصول بهار و زمستان است. ازن در این فصول به طور موثری از کشورهای صنعتی در نیمکره شمالی به قطب شمال انتقال داده شده است.
    ازن نقش های متفاوتی را در اتمسفر زمین بازی می کند. در منطقه مرتفع استراتوسفر، ازن سیاره ما را از اشعه ماورا بنفش مضر حفظ می کند و در قسمت پایین تر (تروپوسفر) می تواند به سلامت انسان ها، محصولات و اکوسیستم آسیب برساند. همچنین ازن، گاز گلخانه ای است که موجب گرمایش زمین می شود.
    ازن از چندین مواد شیمیایی یافت شده در اتمسفر نزدیک سطح زمین تشکیل شده است که از منابع طبیعی و فعالیت های انسانی مثل سوخت فسیلی، کارخانه های سیمان، کود شیمیایی و سوخت توده زنده ناشی می شود.
    میزان تاثیر آلاینده هوایی ازن بر گرمایش زمین را به دشواری می توان مشخص کرد، چون متفاوت از دیگر گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن، ازن آنقدر در اتمسفر پایین دوام نمی یابد تا به طور یکسان در زمین پخش شود. اثر گرمایش ازن به مقدار زیادی به منطقه ای که از آنجا سرچشمه گرفته، گره خورده است. دانشمندان
GIS از مجموعه نمونه های کامپیوتری سه بعدی استفاده کرده اند که از داده ای در منابع ازن شروع کرده و بعد هم چگونگی ارائه شیمیایی ازن و حرکت آن پیرامون دنیا را در قرن گذشته مطالعه می کنند.
    اثر گرمایش ارتفاع پست ازن در قطب شمال در ماه های تابستانی بسیار کم است، چون ازن از بخش های دیگر زمین می آید و پیش از این که با تابش آفتاب وسیع نابود شود، مجالی برای رسیدن به منطقه ندارد. در نتیجه وقتی در نیمکره شمالی تابستان است، ازنی که با گرمایش تحریک شده، بسیار به منابع انتشارات ازن نزدیک است. نمونه کامپیوتری، گرمایش تابستانی وسیعی را از ازن بر شمال غرب آمریکا، آسیای مرکزی، اروپای شرقی و نواحی با سطوح مرتفع آلودگی ازن در آن وقت سال را نشان می دهد.
    نتایج جدید، تاثیر غیرمنتظره اثرات کنترل آلودگی هوای جهانی را مشخص می کند. به گفته محققان، اکنون می دانیم که کاهش آلودگی ازن نه تنها نمی تواند موجب سلامت هوا شود، بلکه باعث تسهیل گرمایش آب و هوا بخصوص در قطب شمال می شود.
    


کلمات کلیدی: قطب شمال ،گرمایش ،آلودگی هوا
 
غارسهولان
ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧  

جاذبه های گردشگری ایران:

غارآبی سهولان- SAHOLAN CAVE

چندی پیش به استان آذربایجان غربی وبوکان ومهابادسفرکردیم.بسیاری ازدوستانم اطلاعاتی درموردجاذبه های گردشگری ویااکوتوریسم دراین مناطق نداشتندوبه همین منظوربخش کوچکی ازآن جاذبه هارامعرفی می نمایم باامیدبه این هدف که گامی هرچندکوچک دراین زمینه به منظورآشنایی هرچه بیشترباشگفتی های این منطقه بردارم.این اطلاعات همه برداشت های شخصی اینجانب می باشد.

غارسهولان ازعجایب گردشگری درغرب ایران بوده که درحدفاصل میان بوکان ومهابادقراردارد که بعدازغارعلیصدر درهمدان دومین غار آبی ایران به شمارمی آید.این غاردرمنطقه ای بسیارخوش آب وهواقرارداردودرهر4فصل سال دیدنی است.بسیارچشم نوازاست.خصوصاکوههای برفگیربلندآن درزمستان وپوشش گیاهی دارویی وخوراکی دربهاربسیاردیدنی است.

موقعیت مکانی این غار: در43کیلومتری شرق شهرستان مهابادوبین جاده مهاباد-بوکان قرارگرفته است.هرچندازنظرآغازپیدایش به دوره دوم زمین شناسی(کرتاسه) برمی گردد، امادرهیچ یک ازکتب معتبرفارسی ، کردی، ترکی نامی ازآن برده نشده است.حتی درسازمان زمین شناسی کل کشورهم که سال گذشته برای بازدید رفته بودم باآنکه پوسترهای بی شماری ازغارهای آبی وغیرآبی ایران وعکسهای آنهابردرودیوارآویزان شده بودنامی ازاین غاربرده نشده بود.حتی من به مدیرمسوول بخش معترض شدم.اماایشان درجواب گفتندهنوزروی بسیاری نقاط ایران کارنشده است.این جالب است روی ورودافرادواخذمبلغ ورودی کارشده وحتی این منطقه به عنوان اثرطبیعی- ملی ثبت شده است،اماتاکنون درایران مطالعه ای روی آن صورت نگرفته است.!!!!

تنهاژاک دمورگان ،جهانگردمشهورفرانسوی بین سالهای 1896-1892که درایران مشغول نوشتن کتاب جغرافیای غرب ایران بوده غاررادیده وبه کمک ساکنین روستابوسیله کلک ازراه آبی واردغارگشته است وازراه خشکی بیرون آمده است.اویک کروکی ازغارتهیه کردکه باشمای واقعی غار60%همپوشانی دارد.سپس درسال 1350ه.ش یک هیئت غارنوردازدانشگاه آکسفوردباتجهیزات کاملی ازغاردیدن کردندودرباره آن اینطورنوشتند:

"غارسهولان یکی ازعجیب ترین غارهای آبی جهان به شمارمی آید."

سرانجام درسال 1370هیاتی برای شناسایی ازغاردیدن کرده واقدامات اولیه راانجام دادندودرنهایت سال1376،اقدام به بازگشایی مسیرهای ورودی کرده ونهایتا درسال1379توسط شهرداری مهابادمورداستفاده موقت قرارگرفت.هنوزهم برای کشف مسیرهای دیگرغاربایدتلاش کرد.این غارهم اکنون بوسیله شرکت تعاونی گردشگری وتفریحی غارسهولان وشهرداری مهاباداداره می شود.مردم بومی ومحلی این منطقه می گویندسالهاپیش این غارکاملابکربودوعاری ازهرنوع دست یازی انسانها.بالای ورودی این غاریک کندوی طبیعی زنبورعسل وجودداشته که همیشه عسل ازآن می چکیده.مردم محلی به حال سرخوردن ونشسته واردغارمیشدند.آنهااغلب برای شکارکبوتربه داخل غارمی رفتند.

غارازنظرتاریخی:

به گفته اغلب کارشناسان این غارازقدیمی ترین مکانهاست ونشانه هایی ازسکونت افرادازدیربازدرآن یافت شده است.دراین رابطه سفال های مربوط به دوره اشکانی (پارت ها) وجام مسی پی سوزمربوط به دوره ایلخانان مغول یافته شده است که این آثاربه تاییدکارشناسان میراث فرهنگی استان نیزرسیده است.

غاراز2بخش تشکیل شده است.یک بخش آبی:  که از3حوضچه به هم پیوسته به وجودآمده وعمیق ترین نقطه آن 52مترومیانگین عمق آن 20مترمی باشد.البته بخش تحتانی(کف بستربه خوبی دربسیاری قسمت هانمایان است.

احتمال توسعه غارهم به یقین ممکن است.درقسمت مذکورقندیل هابه اشکال مختلف ازسقف آویزان گشته وبعضی ازآنهابه موجودات زنده شباهت زیاددارندکه ساکنین محلی برهریک نامی نهاده اند. مثلا لاک پشت- فیل- خوشه انگور- هشت پا- اختاپوس و...

که باقایق های کوچک که یک غریق نجات هم درآن نشسته وباپوشیدن جلیقه هایی که مانع ازغرق شدن می گردددرمسیرآبی میتوان به رفت وآمدوبازدیدپرداخت.

غارازنوع فعال می باشدودلیل فعال بودن آن هم رشدقندیل هاست.

بخش خشکی غار:به کونه مالان مشهوراست.که مرکب ازدوواژه است که به معنای سوراخی است که مردمی درآن سکنی گزیده باشند.روزگاری که سربازان روس درمهابادمردم راقتل عام می کردندبه روستاییان اطراف نیزرحم نکرده ، به همین دلیلروستاییان نزدیک سهولان به  این بخش غارپناه آورده ومدت هادرآن زندگی کرده اند.

موجودات داخل غار:

زیستمندان غالب این غارعبارتنداز:کبوتر- خفاش- آرتمیا.

خفاشهادرجاهایی که نوربه سقف نمی رسدبطورخوشه ای ازسقف آویزان اند.آرتمیاهم نوعی نرم پوست درداخل آب می باشد.

درنقطه اتصال قسمت آبی به بخش خشکی شیب تندی وجودداردکه درانتهای این شیب تونل باریکی به عمق 20الی 30مترکنده اند.به عقیده کارشناسان روزگاری راهی مخفی بین قلعه بالای کوه وداخل غاروجودداشته واین راه براثرتکان هایی که زمین داشته مسدودشده است وساکنین این غارخواسته اندباایجاداین تونل دوباره این راه رابازکنندولی به علت کمبوداکسیژن ونداشتن وسایل کافی موفق به این کارنشده اند.

درباره قلعه بالای کوه بایدگفت : اکنون دیواره های سنگی قلعه موجودمی باشدودرکناراین قلعه سنگی  آثاردیگری دال بروجودقلعه ای دیگروجودداردکه مصالح بکاررفته درآن ازنوعخاک محلی است وکاملاازگل ساخته شده بود.که اکنون به صورت یک تل باقی مانده است.باتوجه به موقعیت قلعه بالای کوه واطراف آن برقلعه( چه کچ)درغرب روستا وهمچنین قلعه صارم بگ درشرق مهابادمعلوم است روزگاری که مراغه پایتخت ایلخانیان مغول بوده ازنظرنظامی موردتوجه خاص حاکمان وقت بوده است.

مختصات سنگ ها وآب داخل غار:

جنس سنگهاآهکی دولومیتی وآهکی رسوبی می باشد.

فشارهادرداخل غار

892میلی بار

رطوبت

70%الی80%

ارتفاع آب ازسطح دریا

1780متر

دمای هوای داخل غار

13درجه سانتیگراد

دمای آب درفصول مختلف

7-10درجه

PH

8/6

هدایت جریان الکتریکیEC

576

 

علاوه برغارسهولان ، مهاباددارای جاذبه های توریستی زیادی می باشدازجمله:

فقره قا یا فرورتشگاه درروستای اگریقاش در10کیلومتری مهاباد.

جزیره باصفاوفرح بخش اطراف دریاچه سدمهاباد

مقبره بداق سلطان بانی شهرمهاباد

مسجدسرخ

حمام لج درروستای لج و....

شهرستان بوکان همبسیارزیباوغیرقابل وصف است.بخصوص روستاهای اطرافش مثل (شرفکندوسردرآباد)که اگردربهاربخصوص اردیبهشت ماه به آنجاسفرکنیدهرگزهوای برگشت به سرتان نخواهدزد.بخصوص اینکه کردهابسیارمهمان نوازهستند.

نتیجه گیری:

مکان های توریستی – تفرجی مذکورکه به نوعی بطورکامل پوششی مناسب برای اکوتوریسم منطقه است ودرواقع مهم ترین بخش دراقتصادداخلی می توانندبه شمارروند،حائزاهمیت بسیاری درجذب گردشگران داخلی وخارجی هستندکه به عنوان یک صنعت بدون دودمیتواندموردمطالعه گسترده قرارگیردوتحقیقات گسترده ای نیزروی این بخش متمرکزگردد.

 

 


 
آلودگی میکروبی دریای خزر
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧  

دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است. این خصوصیات منحصر به فرد دریای خزر سبب آسیب پذیری شدید آن در برابر عوامل خارجی از جمله شرایط آب و هوایی یا تغییرات انسانی شده است. شاید به همین دلیل است که ۲۱ مرداد ( ۱۲ آگوست) را روز جهانی دریای خزر نامیده اند تا در این روز بهانه یی داشته باشیم برای گفتن از خطراتی که بزرگ ترین دریاچه جهان را تهدید می کند. هر چند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) به تصویب ۵ کشور همسایه رسیده و آنها را موظف به رعایت مفاد آن کرده است اما گسترش آلودگی ها از رعایت نکردن کامل کشورهای عضو به این کنوانسیون حکایت دارد.در مناطقی مانند دریای خزر که منافع اقتصادی از طریق منابع طبیعی و معدنی به دست می آید روند حفاظت از محیط زیست از اولویت کمی برخوردار است. برخی منابع مانند ماهی که اساس بقای مردم حاشیه خزر و فعالیت های اقتصادی منطقه را تشکیل می دهد به داشتن یک محیط زیست سالم بر می گردد. اجرایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و تاکید بر حفاظت از محیط زیست سبب برانگیختن احساسات عده یی در منطقه یی شده است که سرشار از منابع نفتی است. تولید نفت دریای خزر تقریباً برابر با دومین تولیدکننده نفت امریکای جنوبی یعنی کشور برزیل است. این در حالی است که بیشترین آلودگی نفتی از سوی همسایگان شمالی این دریا است که به دلیل شیب خزر این آلودگی ها به سمت ایران پیشروی می کند.
دریای خزر دریای فرصت ها و چالش ها است. مدیر برنامه محیط زیست دریای خزر با بیان این مطلب می گوید؛ «دریای خزر دارای منابع غنی از ماهی است که بررسی ها نشان می دهد این دریا می تواند سالی پنج میلیارد دلار ماهی در اختیار منطقه بگذارد و اگر ماهیگیری پایدار در منطقه شکل گیرد، این مقدار می تواند فرصت های اقتصادی بی شماری را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد. همچنین دریای خزر علاوه بر اینکه کریدور حمل و نقل بین قاره یی است و اروپا و آسیای جنوب شرقی را به هم وصل می کند، می تواند مکان مناسبی برای گردشگران تخصصی و عادی زیست محیطی باشد.»
حمیدرضا غفارزاده، آلودگی های دریای خزر را به چند نوع صنعتی، کشاورزی، میکروبی و بیولوژیکی تقسیم می کند و می گوید؛ «ما در تمام سواحل خزر نمونه برداری های لازم را انجام داده ایم برای همین نمی توانیم بگوییم دریای خزر اساساً آلوده است بلکه در دریا لکه های آلوده بحرانی وجود دارد.»
خطرناک ترین تهدیدکننده خزر در سواحل ایران آلودگی میکروبی است نه شیمیایی. وی با تاکید بر این مطلب ادامه می دهد؛ «به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. این آلودگی بیشتر از آلودگی های دیگر در دریا است.»
غفارزاده خلیج باکو را از سواحل بسیار آلوده می داند و ادامه می دهد؛ «از اواخر قرن ۱۸ در این منطقه نفت استخراج شده است. به علت عدم استخراج استاندارد در سواحل باکو چند میلیمتر نفت در روی آب وجود دارد. لکه های نفتی فراوانی در سواحل شمالی دریای خزر دیده می شود که باید این نقاط بحرانی پاک شوند. عبور خط های لوله قدیمی نفت در دریا نیز از دیگر مواردی است که منجر به بروز آلودگی های نفتی می شود.»
ولگا، اصلی ترین رودخانه یی است که به خزر می ریزد و آب آلوده را از مکان هایی با فاصله ۳۵۰۰ کیلومتری به این دریاچه می آورد. هر چند پس از ازهم پاشیدگی نظام شوروی سابق تولیدات صنعتی کاهش یافته اما افزایش آلاینده ها در اثر گسترش بخش های نفت و گاز بر روند گرمایش زمین تاثیرگذار بوده است.
یکی دیگر از تهدیدات خزر ورود گونه شانه دار مهاجم (
Mnemiopsis Leidyi
) است. مدیر برنامه محیط زیست دریای خزر در ادامه می افزاید؛ « این یک گونه مهاجم ژله یی شکل است که حدود ۹ سال پیش به وسیله آب توازن کشتی از طریق کانال ولگا وارد دریای خزر شد و در سواحل گرم تر و شورتر شروع به رشد و نمو کرد. میزان تغذیه بالای این گونه شانه دار مهاجم از ژئوپلانکتون ها و لارو ماهیان است. این گونه برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ وارد دریای سیاه و سبب تغییر کل اکوسیستم و از بین رفتن بیش از ۲۴ محل ماهیگیری شد. سپس از آنجا از طریق آب توازن کشتی ها وارد خزر شده که صدمات زیادی را به حیات اکوسیستم منطقه زده است که از جمله می توان به کاهش ماهی کیلکا نیز اشاره کرد.»صنعت ماهیگیری یکی دیگر از ضربه های غیرقابل جبران به حیات جانوران خزر است. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی این صنعت به شکلی بدون کنترل درآمد و کشورهای همسایه خزر به رقابت برای برداشت بیشتر روی آوردند. حمید رضا غفارزاده یکی از تهدیدات مهم در دریای خزر را ماهیگیری بی رویه می داند و می افزاید؛ « تولید خاویار در ده سال پیش دو هزار تن بوده که امروزه به ۵۰ تن رسیده است. ذخایر ماهیان کیلکا نیز از سال های ۹۰ تاکنون به بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است. در ایران ماهیگیری و فعالیت های وابسته به آن حدود ۷ هزار شغل ایجاد کرده که کاهش ماهیگیری به واسطه تخریب محیط زیست و تغییرات اکوسیستم سبب شده این بخش اهمیت خود را از دست بدهد و بسیاری از مشاغل وابسته به آن نیز از بین برود.»
وی به وجود د. د.ت در سواحل ایران و بافت بدن ماهی ها و فوک ها اشاره کرد و ادامه داد؛ «به رغم توافق بین المللی در مورد عدم استفاده از د.د.ت به خاطر خطرات آن برای حیوانات و انسان این ماده همچنان در منطقه مصرف می شود. استفاده از د.د.ت حتی به صورت محدود به طور قابل ملاحظه یی معضلات جدیدی را به وجود می آورد. با پیدا کردن د.د.ت در بدن ماهیان در سواحل ایران و آذربایجان به نظر می رسد که هنوز این مواد شیمیایی خرید و فروش می شوند.»
غفارزاده چالش دیگر دریای خزر را نوسان آب دریا از دو هزار سال پیش می داند و می گوید؛ «از سال ۱۹۸۷ آب دریا به سمت بالا پیشروی می کرد که در سال دو هزار متوقف شد. ساخت وساز، جمعیت، خشک کردن سواحل و غیره می تواند حرکات طبیعی دریا را مختل کند و اگر حرکت طبیعی دریا مختل شود اثرات زیانباری بر محیط زندگی انسانی می گذارد. مانند اینکه اگر دریا یک متر و بیست سانت بالا بیاید بندر انزلی تبدیل به یک جزیره می شود.»سیاست های توسعه در کنار خزر پایدار نیست. مدیر برنامه محیط زیست دریای خزر، با تاکید بر ناپایداری توسعه ادامه می دهد؛ «در باکو فقط در ۵ سال جمعیت به رشد ۶۰ درصدی رسیده است که این افزایش جمعیت باعث ورود فاضلاب تصفیه نشده در حجم بیشتری به دریا می شود. سیاست های توسعه ناپایدار در شالیزار ها و جنگل ها نیز مشاهده می شود که آنها را تبدیل به ساختمان می کند.»
وی معتقد است؛ «با وجود تلاش های سازمان محیط زیست این سازمان همچنان قوی نیست زیرا هنوز هستند بسیاری که این دستگاه را تجملاتی و لوکس و ارائه خدمات زیست محیطی را در تقابل با توسعه می دانند.در هفته گذشته شاهد مرگ هزاران فلامینگو بودیم که از شوری آب دریاچه بختگان مردند. زمانی که به سراغ علت می رویم می بینیم که به دلیل ساخت سد در بالای دریاچه بختگان شوری آب بیشتر شده و اکوسیستم منطقه به هم می خورد. وقتی به سراغ مسوولان می رویم می گویند توسعه مهمتر است یا پرنده. رشد سریع و ناپایدار ما در چند سال اخیر اثرات جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست کرده است.»
بهره گیری از منابع هیدروکربنی دریای خزر در دستیابی به توسعه پایدار کشورها و توجه بیشتر کشورهای منطقه به سیاست گذاری در زمینه محیط زیست کشور های شان بسیار اهمیت دارد. با آنکه چالش های اساسی در مورد دریای خزر وجود دارد اما منطقه می تواند از منابع طبیعی خود به صورت پایدار بهره برداری کند و محیط زیست را نیز حفظ کند.

منبع:آفتاب


 
آلودگی آب- خاک- هوا- باران اسیدی
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧  

دید کلی

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.


 
برفی که در نروژ می‌بارد مواد آلاینده‌ای به همراه دارد که منشا آن از انگلستان و آلمان است. یا باران اسیدی در کانادا نتیجه مواد آلاینده‌ای است که منشا آنها از ایالات متحده است. در آتن گاهی مجبور می‌شوند به علت آلودگی شدید هوا کارخانجات را تعطیل و رفت و آمد اتومبیلها را محدود کنند. شهرهای دیگر دنیا مانند مکزیکوسیتی ، رم و تهران نیز با مشکل آلودگی هوا دست به گریبانند. آلودگی دریاها ، رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و اقیانوسها و جنگلهای نیز نیز موضوع بحث جدی می‌باشند.

آلودگی محیط زیست و لایه ازن

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر باعث نگرانی دانشمندان شده ، مسئله تهی شدن لایه ازن و ایجاد حفره در این لایه در قطب جنوب است. لایه اوزون در فاصله 16 تا 48 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته و کره زمین را در برابر تابش فرابنفش نور خورشید محافظت می‌کند. هر گاه از مقدار لایه ازن ، 10 درصد کم شود، مقدار تابشی که به سطح زمین می‌رسد تا 20 درصد افزایش می‌یابد. تابش فرابنفش موجب بروز سرطان پوست در انسان می‌شود و به گیاهان صدمه می‌زند. مولکولهای کلروفلوئورکربنها (CFCها) در از بین بردن لایه ازن موثرند. از این ترکیبات بطور گسترده در دستگاههای سرد کننده و در افشانه‌ها (اسپری‌ها) استفاده می‌شود.

این مولکولها به علت پایداری آنها به
استراتوسفر راه می‌یابند و در آنجا بر اثر تابش خورشید پیوند C-Cl شکسته می‌شود. اتم کلر حاصل به مولکول ازن حمله می‌کند و مولکول CLO را می‌دهد. این مولکول بنوبه خود با اکسیژن ترکیب شده ، مولکول O2 و اتم Cl آزاد می‌شود که مجددا در چرخه تخریب اوزون شرکت می‌کند. از این روست، در عهدنامه سال 1978 مونترال قرار این شده که از مصرف کلروفلوئوروکربنها به تدریج کاسته شود و مواد دیگری به عنوان جانشین برای آنها یافت شود و یافتن چنین ترکیباتی بطور مسلم کار شیمیدانان است. 


آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی

بسیاری از مناطق شهری با پدیده آلودگی هوا روبه‌رو هستند که در جریان آن ، سطوح نسبتا بالایی از ازن در سطح زمین که جزء نامطلوبی از هوا در ارتفاعات کم است، در نتجه واکنش نور القایی آلاینده‌ها تولید می‌شود. این پدیده را مه دود نور شیمیایی می‌نامند و گاهی از آن به عنوان "لایه ازن در مکانی نادرست" از نظر تشابه آن با مسئله تهی شدن ازن استراسفر یاد می‌کنند. فرآیند تشکیل مه دود در واقع شامل صدها واکنش مختلف است که دهها ماده شیمیایی را دربرمی‌گیرد و بطور همزمان رخ می‌دهند. در واقع ، هوای شهرها را به "واکنشگاههای شیمیایی عظیم" تشبیه کرده‌اند.

پدیده مه دود شیمیایی ، نخستین بار در دهه 1940 در لوس آنجلس مشاهده شد و از آن زمان ، عموما به این شهر بستگی داده شده است. اما در دهه‌های اخیر با
کنترل آلودگی هوا مسئله مه دود در شهر لوس آنجلس بطور نسبی تخفیف پیدا کرده است. از نظر کمی ، اکثر کشورها و همچنین سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، حدی را برای حداکثر غلظت مجاز اوزون در هوا در نظر گرفته‌اند که در حدود 100ppb (میانگین غلظتها در طول زمان یک ساعت) است. اوزون در هوای پاکیزه تنها به چند در صد این مقدار می‌رسد. واکنش دهنده‌های اصلی اولیه در یک پدیده مه دود نور شیمیایی ، اسید نیتریک ، NO و هیدروکربنهای سوخته نشده هستند که از موتورهای احتراقی درون سوز به عنوان آلاینده در هوا منتشر می‌شوند. جزء مهم دیگر در تشکیل مه دود ، نور خورشید است. 


باران اسیدی

یکی از جدی‌ترین مشکلات زیست محیطی که امروزه بسیاری از مناطق دنیا با آن روبه‌رو هستند، باران اسیدی است. این واژه انواع پدیده‌ها ، از جمله مه اسیدی و برف اسیدی که تمام آنها با نزول مقدار قابل ملاحظه اسید از آسمان مطابقت دارد را می‌پوشاند. باران اسیدی دارای انواع نتایج زیان‌بار بوم شناختی است وجود اسید در هوا نیز احتمالا بر روی سلامتی انسان اثر دارد. پدیده باران اسیدی در سالهای آخر دهه 1800 در بریتانیا کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشی سپرده شد. باران اسیدی به نزولات جوی که قدرت اسیدی آن بطور قابل توجهی بیش از باران طبیعی (یعنی آلوده نشده)، که خود به علت حل شدن دی‌اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربونیک بطور ملایم اسیدی است، باشد، اطلاق می‌شود.

(CO2 (g) + H2O (aq) ↔ H2CO3(aqاز تفکیک جزئی H2CO3 پروتون آزاد می‌شود و PH سیستم را کم می‌کند.از اینرو PH باران طبیعی که آلوده نشده، از این منبع بخصوص حدود 5.6 است. تنها بارانی که قدرت اسیدی آن به مقدار قابل ملاحظه‌ای بیشتر از این باشد، یعنی PH آن کمتر از 5 باشد، باران اسیدی تلقی می‌شود. دو اسید عمده در باران اسیدی ، HNO3 و H2SO4 است. بطور کلی ، محل نزول باران اسیدی در مسیر باد دورتر از منبع آلاینده‌های نوع اول ، یعنی SO2 و نیتروژن اکسیدها است. باران اسیدی به هنگام حمل توده هوایی که آلاینده‌های نوع اول را دربردارند، بوجود می‌آیند. از اینرو باران اسیدی یک مشکل آلودگی است که به علت حمل دور برد آلاینده‌های هوا ، حدود و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

مواد شیمیایی آلی سمی

واژه مواد شیمیایی سنتزی از طرف رسانه‌های گروهی برای توصیف اجسامی بکار می‌رود که عموما در طبیعت یافت نمی‌شوند. ولی توسط شیمیدانان از اجسام ساده‌تر سنتز شده‌اند. اکثریت مواد شیمیایی سنتزی که مصرف تجارتی دارند، ترکیبات آلی هستند و برای بیشتر آنها از نفت به عنوان منبع اولیه کربن در این ترکیبها استفاده شده است. کربن با کلر ترکیبهای زیادی را تشکیل می‌دهد که به علت سمی بودن آنها برای بعضی گیاهان و حشرات ، بسیاری از این قبیل ترکیبها کاربرد گسترده‌ای به عنوان آفت کش یافته‌اند. ترکیبات آلی کلردار دیگر بطور گسترده‌ای در صنایع پلاستیک و الکترونیک بکار برده شده‌اند.

شکستن پیوند کربن به کلر بطور مشخص دشوار است و حضور کلر همچنین واکنش پذیری سایر پیوندها را در مولکولهای آلی کم می‌کند. همین خاصیت به این معنی است که با وارد شدن ترکیبهای آلی کلردار به
محیط زیست ، تخریب آنها به کندی صورت می‌گیرد و بیشتر تمایل به جمع شدن دارند و به این علت به معضل بزرگ محیط زیست محیطی تبدیل شده‌اند. اجسام آلی سمی که بطور عمده مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: انواع آفت کشها ، حشره کشهای سنتی ، حشره کشهای آلی کلردار ، ددت ، توکسافنها ، کاربامات ، حشره کشهای آلی فسفات‌دار ، علف کشها و ... . 


آلودگی آبها

آب ، تصفیه آن و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب می‌آید. آلودگی آبها ، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود که به علت پیشرفت صنایع و تکنولوژی ، هر روزه با پیشرفت روز افزون آن مواجهیم.

فلزهای سنگین و شیمی خاک

بسیاری از فلزهای سنگین برای انسان سمی هستند و چهار فلز جیوه (Hg) ، سرب (pb) ، کادمیم (Cd) و آرسنیک (As) فلزهایی هستند که بعلت کاربرد گسترده ، سمیت و توزیع وسیع آنها بیشترین خطر را از نظر زیست محیطی دارند. البته هیچ یک از این عنصرها هنوز به آن اندازه در محیط زیست پخش نشده که یک خطر گسترده بشمار آید. به هر حال ، هر یک از آنها در بعضی از محلات در سالهای اخیر در سطوحی سمی یافت می‌شود. این فلزها بطور عمده از مکانی به مکان دیگر از طریق هوا منتقل می‌شوند و این انتقال معمولا به صورت گونه‌هایی که روی ماده ذره ‌مانند معلق ، جذب سطحی شده یا در آن جذب شده است، صورت می‌گیرد.

تولید انرژی و آثار محیطی آن

بسیاری از مسائل زیست محیطی ، نتیجه غیر مستقیم تولید و مصرف انرژی ، بویژه زغال سنگ و بنزین است. ذخایر زغال سنگ در دنیا از مجموع نفت ، گاز طبیعی و اورانیوم خیلی بیشتر است. از اینرو مصرف زغال سنگ برای تولید انرژی صنعتی نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه احتمالا به مقدار زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان که ذخایر زیادی از این ماده دارند، افزایش می‌یابد. از سوزاندن زغال سنگ مقدار زیادی SO2 و CO2 که آلاینده هستند تولید می‌شود. بحث انرژی هسته‌ای و سایر منابع انرژی نیز جای خود دارد.

مباحث مرتبط با عنوان


 
ایران ما!!!
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧  


کلمات کلیدی: درخت پسته
 
دروصف محیط زیست:
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧  

دروصف محیط زیست:

دشت در هیاهویِ صد و چند اسب سوارِ چابک ، بر می آشوبد
ارباب و غلام ، کنت و کنتس
بیست شکارچی و هشتاد تیر انداز ، با تفنگ هائی آماده یِ شلیک
ایستاده بر گذرگاه ها
دویست سگِ تازی ، گله های ِ دست آموز و حمله ور
پارس کنان و زوزه کشان
با شامه ای تعقیب کننده ، درکمین ِ زندگی
حلقه هایِ سوار و دسته هایِ پیاده
خرگوشی هراسان ، گرازی در تنگنا
و غزالی ترس خورده
فراخنایِ سرما تنگی می گیرد
نگاه بر دهانه یِ آتش گره خورده است
هراس ، سرما ، سوز
گرگ - میشی را ماننده است - به تکاپویِ زندگی
*
به قتلِ عامِ چندین مظلوم ؟
این چنین فجیع ، درد بار ، ناجوان مردانه ، دشمن ستیز و خون ریز ؟
بر درگاهِ کدام اسطوره - مظلومیت - به تماشایِ جان دادن است ؟
« شهادت » قربانی می طلبد
به انگیزه یِ کدامین ستیز ؟؟
*
پرده یِ دوم ( امروز . منطقه ی حفاظت شده ) :

چرنده گان و پرنده گان و درنده گان
آرام و سر به خویش ، بر بسترِ کوه و دشت غنوده
در زیست گاه هایِ اجدادیِ خویش ، به حمایتِ انسان مفتخرند
رنگین پوستانی در اردوگاه ها
مناطقی حفاظت شده ، برخوردار از تمدنِ بشری
و به انتظارِ طعمه ای زمستانه ، از سفره یِ گسترده ی آدمیان
که گه گاه به مطالعه و تماشایِ وحشیان بر می خیزند
ضرورتِ وجود را دریافته ، زنجیره یِ هستی پاس می دارند
محیطِ زیست ، سرگرمیِ مدرنِِ جهانِ متمدن
وحش و طیر اکنون دیری است ، مردن از گرسنگی را از یاد برده اند
و دیگر زمستان هایِ برف پوش ، به جست و جویِ طعمه یِ زیستن
بر حاشیه یِ حیاتِ آدمی یورش نمی برند
اکنون شیران در کنامِ خویش
گوشت هایِ یخ زده و پروار را - به رشوت - می ستانند
در نگاهِ حسرت بارِ گرسنه گان - اینک - درنده گان روی به تمدن دارند
ستاره گانِ فیلم ها ، با نام و کد هایِ ثبت شده
شناسنامه هایِ معتبری که بر گردن آویخته اند
جوازِ زیستن و آزاد بودنی که انسان ها – از یک دیگر- دریغ می کنند
*

پرده یِ آخر ( شهر . زیست گاه انسانی ) :
آدمکانی در کمینِ زندگی
که وحش و طیر دریدن از یاد برده اند
خلفِ صالح یافته
تنازعِ بقا - در میانه یِ آدمیان - استوار است
در افریقا ، در هند و در تمامیِ خانه هایِ تنگ در تنگِ گرسنگی
کودکانی با شکم هایِ برآماسیده
لقمه هایِ نمردن را ، به درد آور ترین پلیدی ها تن می دهند
*
خِرد ، آزادی و تکنولوژی
هرآن چه در اندیشه یِ حیوانِ برتر شکل گیرد
همه چیز ، ابزارِ زندگی است و در خدمتِ برخورداران
دیوانه گانی که هرچه را ، ابزارِ قدرت می بینند
و قانونِ جنگل را ، از جنگلیان آموخته اند
اندیشه و ابزار ، به خدمت گرفته
وحشیانِ متمدن ، برخوردار از ابزارِ مدرن
به دریدنِ زندگی- در کالبدِ آدمی - برخاسته اند
*
دشت در هیاهویِ سوارانِ چوبین
- ابزارِ هوشمند –
بر آشفته است
*
شعری از دفتر : " شرح دقیق فاجعه " / ایران : 1384 گشوده تا کنون .

 


کلمات کلیدی: شعر ،محیط زیست
 
آشنایی بابرخی معاهدات وکنوانسیون های محیط زیست
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧  

آشنایی باکنوانسیون های محیط زیست ،بخش یکم:

کنوانسیون بن:

این  کنوانسیون درسال 1979درشهربن کشورآلمان به امضاء رسیدوبه "کنوانسیون بن"شهرت یافت.

این کنوانسیون باهدف حفاظت ازگونه های مهاجرزمینی ، دریایی، هوایی ونیز حفاظت اززیستگاه مبداء ومقصدآنهاایجادشده است.این کنوانسیون  ازکشورهای مبداء ومقصدگونه های مهاجرمی خواهدکه باانعقادموافقت نامه های دو یاچندجانبه ، اقدامات لازم برای حفاظت ازگونه های مذکور درزیستگاههای آنهابه عمل آورند.

برنامه همکاری های زیست محیطی کشورهای جنوب آسیا:

هدف این برنامه ،حمایت وتشویق اجرای طرح هایی درجهت بهبودوضعیت محیط زیست اعم ازطبیعی وانسانی وبهبودکیفیت زندگی درکشورهای جنوب آسیا ئاستفاده درست وپایدارازمنابع طبیعی وانسانی وبهبودکیفیت زندگی درکشورهای جنوب آسیا واستفاده درست وپایدارازمنابع طبیعی برای ازبین بردن فقروکاهش نابرابری های موجود،درکشورهای مذکوراست، که در سال 1980درکلمبوی سریلانکامنعقدشدوایران درسال 1991به آن پیوست.دبیرخانه آن نیز درشهرکلمبوقراردارد.